Zup!, Zup! 2 i bOllO

Załóż­my, że w Waszym port­fe­lu Ste­am zapo­dzia­ło się jed­no euro. Załóż­my też, że macie ocho­tę na krót­ką, nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą grę, któ­ra pozwo­li Wam na pół godzi­ny ode­rwać się od rze­czy­wi­sto­ści i zapo­mnieć o codzien­nych obo­wiąz­kach. Co wów­czas zro­bić? Jaki pro­dukt dodać do koszy­ka? Cze­go zaś lepiej uni­kać? Kil­ka wska­zó­wek w tema­cie prostych/małych gier znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Zup!
Zup! 2
bOl­lO

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

  • Kil­ka achie­ve­men­tów na każ­dą minu­tę gry? Czu­ję się tymi dwo­ma pierw­szy­mi tytu­ła­mi zacie­ka­wio­ny 😛 Ale naj­pierw może przej­dę te bli­sko czte­ry­sta kupio­nych wcze­śniej gier… 😉 

    • Szy­mas

      Oj tam, oj tam 🙂 Zamiast np. przez 12 godzin ogry­wać are­ny w Bor­der­lands, a potem nie dostać jed­nej, ostat­niej achie­vki, bo powo­dy, wolę przejść w tym cza­sie kil­ka takich gierek 🙂

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607327 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996