XIII Wszystkie łzy piekła

Trzy­nastka zostaje ska­zany na doży­wotni pobyt w zakła­dzie kar­nym dla osób psy­chicz­nie cho­rych. Tra­fia na oddział pod spe­cjal­nym nad­zo­rem, gdzie jego lekarz – dr Johans­son – przy­rzeka, że przy­wróci mu pamięć. Wszyst­kimi dostęp­nymi meto­dami. Rów­no­le­gle puł­kow­nik Amos kon­tak­tuje się z gene­ra­łem Car­ring­to­nem, by połą­czyć siły i wspól­nie spró­bo­wać usta­lić praw­dziwą toż­sa­mość XIII. Póki co wia­domo tylko, że nasz dotknięty amne­zją boha­ter jed­nak nie jest praw­dzi­wym Ste­vem Row­lan­dem. Choć ktoś bar­dzo chciał, by na to wyglą­dało…

W dzi­siej­szym odcinku Kon­glo­me­ratu agent Dwu­dziestka Dwójka wyru­sza z dyk­ta­fo­nem na misję tere­nową, by opo­wie­dzieć Wam o… Wszyst­kich łzach pie­kła.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.