XIII Stan czerwieni

Naj­gor­sze stało się fak­tem. Nie­udany zamach na życie Wally’ego She­ri­dana – sena­tora kan­dy­du­ją­cego na pre­zy­denta Sta­nów Zjed­no­czo­nych – dopro­wa­dza do szyb­szego wpro­wa­dze­nia w życia ope­ra­cji STAN CZERWIENI, tj. obej­mu­ją­cych cały kraj poka­zo­wych manew­rów woj­sko­wych, które mogą oka­zać się ide­alną oka­zją do sfi­na­li­zo­wa­nia pla­no­wa­nego od lat zama­chu stanu. Urzę­du­jący pre­zy­dent Gal­brain zarzą­dza mobi­li­za­cję woj­ska, zaś jego prawa ręka – Calvin Wax – dopro­wa­dza do aresz­to­wa­nia, pod zarzu­tem zdrady stanu, naj­waż­niej­szych osób w kraju, w tym zwierzch­nika sił zbroj­nych, zwierzch­nika kontr­wy­wiadu, prze­wod­ni­czą­cego sądu naj­wyż­szego i mini­stra obrony naro­do­wej. Kto stoi za wiel­kim spi­skiem? Czy doj­dzie do trze­ciej wojny świa­to­wej? Kto jest nume­rem I? Czy uwię­zieni w dżun­gli XIII, Jones i Betty zdo­łają wró­cić do sto­licy, nim będzie za późno? O tym wszyst­kim opo­wie Wam dziś numer XXII.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.