XIII SPADS

XIII po ucieczce z zakładu kar­nego dla psy­chicz­nie cho­rych zostaje wysłany przez gene­rała Car­ring­tona do taj­nego obozu szko­le­nio­wego SPADS. Tam też przy­pad­kiem poznaje kogoś, kto może posia­dać ważne infor­ma­cje na temat praw­dzi­wego Steve’a Row­landa – męż­czy­zny, któ­rego toż­sa­mość prze­jął wła­śnie numer XIII. W tym samym cza­sie puł­kow­nik Amos, wyko­rzy­stu­jąc akta przy­go­to­wane przez Jones i Car­ring­tona, wpada w zasadzkę Man­gu­sty. Kto zdra­dził? Czy bie­żące wyda­rze­nia mają jakiś zwią­zek z trwa­jącą wła­śnie kam­pa­nią pre­zy­dencką? Czy jed­nostka SPADS to na pewno bez­pieczne schro­nie­nie?

W naj­now­szym odcinku Kon­glo­me­ratu agent XXII udaje się wgłąb dżun­gli, by opo­wie­dzieć Wam o SPADS.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.