Wyspa skarbów

Wyspa skar­bów to kla­sy­ka powie­ści przy­go­do­wej. Napi­sa­na przez szkoc­kie­go pisa­rza Rober­ta Louisa Ste­ven­so­na książ­ka opo­wia­da o losach pira­tów, poszu­ku­ją­cych ukry­te­go skarbu.
Kil­ku­na­sto­let­ni Jim Haw­kins pra­cu­je w tawer­nie por­to­wej. Zacią­ga się na sta­tek, któ­re­go zało­ga pły­nie na tajem­ni­czą wyspę gdzie, jak poka­zu­je sta­ra mapa, znaj­du­je się skarb legen­dar­ne­go kapi­ta­na pira­tów Flin­ta. Wśród zało­gi stat­ku znaj­du­ją się daw­ni towa­rzy­sze Flin­ta, któ­rzy pra­gną odzy­skać utra­co­ne łupy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Ja przy­znam się, że audio­bo­oka słu­cha­ło mi się bar­dzo dobrze i to pomi­mo „old­scho­olo­we­go” tłu­ma­cze­nia. Nato­miast fascy­no­wa­ło mnie jed­no. Tłu­macz użył sfor­mu­ło­wa­nia kor­sarz (pirat poja­wia się sto­sun­ko­wo póź­no) i zasta­na­wia­ło mnie czy zro­bił to inten­cjo­nal­nie (kor­sarz, a pirat to nie są toż­sa­me poję­cia) i kie­dy spraw­dzi­łem w ory­gi­na­le to fak­tycz­nie Ste­ven­son też to róż­ni­co­wał. Nada­je to cie­ka­we­go kon­tek­stu dla eki­py Flinta.

    I dzię­ki za info o nowej wer­sji (nie mia­łem poję­cia, że takie wyda­nie wyszło) i innych książ­kach. Sły­sza­łem tyl­ko o tym „Silve­rze” od SQN (raczej dobre opinie).

  • Pingback: Fakty i fikcja w Black Sails()

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608553 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996