Uniwersum Metro 2033: Achromatopsja

Długo wycze­ki­wana powieść o War­sza­wie A.D. 2033

„Od dwu­dzie­stu lat życie jest nie­ustanną licy­ta­cją, w któ­rej los wciąż nie­stru­dze­nie pod­bija stawkę pochła­nia­ją­cego wszystko codzien­nego kosz­maru. Jed­nak tu, w ciem­nych tune­lach war­szaw­skiego metra, udaje nam się przy­naj­mniej utrzy­mać pozory nor­mal­no­ści. I choć wiem, że to już koniec naszego świata, to roz­ło­żony na raty jest łatwiej­szy do zaak­cep­to­wa­nia – oswo­jony i zna­jomy”.

War­szawa, rok 2033. Skłó­cone sta­cje metra wysy­łają wspólną eks­pe­dy­cję, która ma przy­nieść oca­le­nie wymie­ra­ją­cej powoli spo­łecz­no­ści. Nadzieja na ratu­nek jest cał­kiem realna i budzi powszechny entu­zjazm. Jed­nak rze­czy­wi­stość cza­sami odstaje od wyobra­żeń, a ludzie nie zawsze są tymi, za któ­rych się podają.

Achro­ma­top­sja – spo­wo­do­wana cho­robą siat­kówki wada wzroku pole­ga­jąca na nie­roz­róż­nia­niu lub zupeł­nym nie­wi­dze­niu barw. Cier­piący na achro­ma­top­sję postrze­gają świat nie­mal cał­ko­wi­cie w odcie­niach sza­ro­ści.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.