Twin Peaks – sezon 1

W 1991 roku Laura Pal­mer obie­cała, że zoba­czymy się za 25 lat. Wła­śnie jeste­śmy świad­kami wyda­rze­nia jakiego na małym ekra­nie jesz­cze nie było. Serial, który na początku lat dzie­więć­dzie­sią­tych zatrząsł tele­wi­zją i na zawsze ją zmie­nił, powraca wraz z trze­cim sezo­nem i nie jest to tylko podą­ża­nie za modną falą powro­tów, a uza­sad­niona fabu­lar­nie kon­ty­nu­acja. Takie wyda­rze­nie wymaga spe­cjal­nego potrak­to­wa­nia w Kon­glo­me­ra­cie, a tym samym zapra­szamy Was na cykl pod­ca­stów, w któ­rych przyj­rzymy się kolej­nym eta­pom histo­rii  mia­steczka leżą­cego pod bliź­nia­czymi wzgó­rzami.

Jak spraw­dza się ten serial po latach? Kiedy i w jakich oko­licz­no­ściach oglą­da­li­śmy go po raz pierw­szy? Czy Skura umie oglą­dać filmy let­nie zimą, a te któ­rych akcja  roz­grywa się w górach, nad morzem (na mar­gi­ne­sie gdzie i kiedy ten biedny Skura ogląda „Star Treka”…)? Jak spraw­dza się serial w kon­fron­ta­cji z wyobra­że­niami na jego temat? Skąd wziął się feno­men czo­łówki? Czy serial zesta­rzał się? Czy jest to pro­duk­cja dla fanów Davida Lyn­cha czy dla widzów, któ­rym nie po dro­dze z jego twór­czo­ścią? Odpo­wie­dzi na te i wiele innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji.

Zapra­szamy na pierw­szy pod­cast z cyklu „Tydzień w Twin Peaks”, w któ­rym Mando i Skura, zaja­da­jąc naj­lep­szy pla­cek wiśniowy, popi­jają go cho­ler­nie dobrą kawą i roz­ma­wiają na temat pierw­szego sezonu serialu.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.