Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną / The Missing Pieces

W 1991 roku Laura Pal­mer obie­cała, że zoba­czymy się za 25 lat. Wła­śnie jeste­śmy świad­kami wyda­rze­nia, jakiego na małym ekra­nie jesz­cze nie było. Serial, który na początku lat dzie­więć­dzie­sią­tych zatrząsł tele­wi­zją i na zawsze ją zmie­nił, powraca wraz z trze­cim sezo­nem i nie jest to tylko podą­ża­nie za modną falą powro­tów, a uza­sad­niona fabu­lar­nie kon­ty­nu­acja. Takie wyda­rze­nie wymaga spe­cjal­nego potrak­to­wa­nia w Kon­glo­me­ra­cie, a tym samym zapra­szamy Was na cykl pod­ca­stów, w któ­rych przyj­rzymy się kolej­nym eta­pom histo­rii  mia­steczka leżą­cego pod bliź­nia­czymi wzgó­rzami.

Jak bar­dzo zmie­nia się „Twin Peaks” po migra­cji ze szkla­nego na wielki ekran? Do jakiego odbiorcy skie­ro­wany jest ten film? Czy pre­quel serialu ma coś do zaofe­ro­wa­nia widzom zna­ją­cym tę histo­rię z dru­giej ręki? Jak bar­dzo zmie­nia się kli­mat opo­wie­ści? Czy akcep­tu­jemy obna­że­nie wad iko­nicz­nej postaci, jakie ser­wuje nam tutaj David Lynch? Odpo­wie­dzi na te i wiele innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji.

Zapra­szamy na trzeci pod­cast z cyklu „Tydzień w Twin Peaks”, w któ­rym Mando i Skura, zaja­da­jąc naj­lep­szy pla­cek wiśniowy, popi­jają go cho­ler­nie dobrą kawą i roz­ma­wiają na temat filmu peł­no­me­tra­żo­wego „Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną” oraz o dodat­ko­wym fil­mie „The Mis­sing Pie­ces”.

Pod­cast nie jest podzie­lony na sek­cje, ale mniej wię­cej od 19 minuty kilka razy w roz­mo­wie pada toż­sa­mość mor­dercy Laury Pal­mer. Innych spo­ile­rów się ustrze­gli­śmy.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.