The X Files: Cold Cases

Kon­glo­me­rat Pod­ca­stowy i Bogu­sia zapra­szają do wysłu­cha­nia recen­zji gorą­cej pre­miery od Audi­ble. „The X files – Cold cases” to nie lada gratka zarówno dla fanów serialu, jak i komik­so­wej 10 serii. Z pod­ca­stu dowie­cie się jak zdo­być pre­mie­rowe nagra­nie, czy Gil­lian i David pora­dzili sobie z wer­sją audio Mul­dera i Scully oraz jakie błędy przy­tra­fiły się twór­com. Zapra­szamy!

 

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

 • Bogu­sia

  Stało się coś bar­dzo zabaw­nego, bo oka­zuje się, że moje słowa tro­chę oka­zały się pro­ro­cze 😀
  Pod­czas Comic Conu miał miej­sce spe­cjalny panel, w któ­rym wzięli udział David Ducho­vny i Dirk Maggs. Przez pra­wie godzinę roz­ma­wiali o pracy nad „Cold Cases”, o tym, jak to jest prze­twa­rzać coś tak nie­ty­po­wego jak „The X files” na język audio pro­jektu. Jed­nak, co naj­waż­niej­sze ogło­sili datę pre­miery kolej­nego słu­cho­wi­ska z tej serii – „Sto­len lives”, która do sprze­daży trafi już 3 paź­dzier­nika!!! Zatem pro­jekt roz­wija się dość szybko i podobno w kon­ty­nu­acji ma poja­wić się Frank Black!! 🙂 Cze­kam!

  A dla zain­te­re­so­wa­nych tema­tem – „Sto­len lives” można już zama­wiać: https://www.amazon.com/The-X-Files-Stolen-Lives/dp/B07452YNLW

  A wspo­mniany przeze mnie panel do obej­rze­nia na YT https://www.youtube.com/watch?v=k9ljX-rilUA

  • michax

   W sumie nie dziwi mnie, że będzie Frank Black, bo pamię­tam, że uka­zał się komiks – cros­so­ver Har­risa gdzie połą­czył świat obu seriali i lepiej wyszło jak w sezo­nie siód­mym serialu, tak wnio­skuję z recen­zji jakie czy­ta­łem. Więc pew­nie ten aku­rat komiks Har­risa zosta­nie prze­two­rzony na audio pro­jekt.

   • Bogu­sia

    Wiem, mam ten komiks:) I przy­znaję – jest zna­ko­mity. Tylko wiesz, myśla­łam, że sku­pią się bar­dziej na tych kano­nicz­nych pozy­cjach. Ale oka­zuje się, że będą się bawić i szu­kać uatrak­cyj­nień. Ja się cie­szę, ale musi być speł­niony jeden waru­nek – Frank Black MUSI mówić gło­sem Lance«a Hen­rik­sena, ina­czej to nie ma sensu. Co cie­kawe, w „Cold cases” w roz­dziale „Hosts” jest wspo­mniany Black, więc w sumie poja­wie­nie się tego boha­tera w audio uni­wer­sum wydaje się logiczne.