The X Files: Cold Cases

Konglomerat Podcastowy i Bogusia zapraszają do wysłuchania recenzji gorącej premiery od Audible. "The X files - Cold cases" to nie lada gratka zarówno dla fanów serialu, jak i komiksowej 10 serii. Z podcastu dowiecie się jak zdobyć premierowe nagranie, czy Gillian i David poradzili sobie z wersją audio Muldera i Scully oraz jakie błędy przytrafiły się twórcom. Zapraszamy!

 

Bogusia Szewczyk

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

 • Bogu­sia

  Sta­ło się coś bar­dzo zabaw­ne­go, bo oka­zu­je się, że moje sło­wa tro­chę oka­za­ły się prorocze 😀
  Pod­czas Comic Conu miał miej­sce spe­cjal­ny panel, w któ­rym wzię­li udział David Ducho­vny i Dirk Maggs. Przez pra­wie godzi­nę roz­ma­wia­li o pra­cy nad „Cold Cases”, o tym, jak to jest prze­twa­rzać coś tak nie­ty­po­we­go jak „The X files” na język audio pro­jek­tu. Jed­nak, co naj­waż­niej­sze ogło­si­li datę pre­mie­ry kolej­ne­go słu­cho­wi­ska z tej serii – „Sto­len lives”, któ­ra do sprze­da­ży tra­fi już 3 paź­dzier­ni­ka!!! Zatem pro­jekt roz­wi­ja się dość szyb­ko i podob­no w kon­ty­nu­acji ma poja­wić się Frank Black!! 🙂 Czekam! 

  A dla zain­te­re­so­wa­nych tema­tem – „Sto­len lives” moż­na już zama­wiać: https://www.amazon.com/The-X-Files-Stolen-Lives/dp/B07452YNLW

  A wspo­mnia­ny prze­ze mnie panel do obej­rze­nia na YT https://www.youtube.com/watch?v=k9ljX-rilUA

  • michax

   W sumie nie dzi­wi mnie, że będzie Frank Black, bo pamię­tam, że uka­zał się komiks – cros­so­ver Har­ri­sa gdzie połą­czył świat obu seria­li i lepiej wyszło jak w sezo­nie siód­mym seria­lu, tak wnio­sku­ję z recen­zji jakie czy­ta­łem. Więc pew­nie ten aku­rat komiks Har­ri­sa zosta­nie prze­two­rzo­ny na audio projekt.

   • Bogu­sia

    Wiem, mam ten komiks:) I przy­zna­ję – jest zna­ko­mi­ty. Tyl­ko wiesz, myśla­łam, że sku­pią się bar­dziej na tych kano­nicz­nych pozy­cjach. Ale oka­zu­je się, że będą się bawić i szu­kać uatrak­cyj­nień. Ja się cie­szę, ale musi być speł­nio­ny jeden waru­nek – Frank Black MUSI mówić gło­sem Lance«a Hen­rik­se­na, ina­czej to nie ma sen­su. Co cie­ka­we, w „Cold cases” w roz­dzia­le „Hosts” jest wspo­mnia­ny Black, więc w sumie poja­wie­nie się tego boha­te­ra w audio uni­wer­sum wyda­je się logiczne.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608553 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996