The Star Wars Holiday Special

W dru­gim odcinku naszego eventu od razu wcho­dzimy na bar­dzo wysoki poziom… absurdu. Ale tak to jest jeżeli bie­rze się na warsz­tat pierw­szy film roz­sze­rza­jący uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen, czyli ” The Star Wars Holi­day Spe­cial” z 1978 roku. Z dzi­siej­szego pod­ca­stu może­cie dowie­dzieć się wielu fascy­nu­ją­cych rze­czy. Czym jest Dzień Życia? Jakie gadżety lubią impe­riali żoł­nie­rze? Czy Mark Hamill był prze­ra­ża­jący zanim zaczął dub­bin­go­wać Jokera? Czy ero­tyka i Gwiezdne wojny to wymysł branży porno? Wybie­rzemy rów­nież naj­bar­dziej non­sen­sowną pio­senkę zapre­zen­to­waną w fil­mie i omó­wimy pierw­sze, histo­ryczne poja­wie­nie się Boby Fetta. Pomimo tego, że się nad tym długo i inten­syw­nie zasta­na­wia­li­śmy, to nie dowie­cie się nie­stety czym wspo­ma­gali się sce­na­rzy­ści przy two­rze­niu tego „dzieła”, a co brała Księż­niczka Leia. Jedno jest pewne. Było to coś moc­nego i nie­le­gal­nego.

Może­cie, a nawet powin­ni­ście, potrak­to­wać ten odci­nek jako pod­cast misyjny. Jeden z tych, w któ­rych oglą­damy coś, aby­ście Wy nie musieli. Ale jeżeli jed­nak nie uwie­rzy­li­ście nam na słowo, to sami zawsze może­cie spraw­dzić ten iko­niczny film. Pamię­taj­cie tylko, że robi­cie to na wła­sną odpo­wie­dzial­ność!

Po wycieczkę w odmęty absurdu klik­nij tu!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.