The Flash

Pra­cu­ją­cy dla poli­cji Cen­tral City nauko­wiec Bar­ry Allen (John Wesley Shipp) pod­czas burzy zosta­je pora­żo­ny pio­ru­nem i wysta­wio­ny na dzia­ła­nie róż­nych che­micz­nych sub­stan­cji. Zda­rze­nie to spra­wia, iż zysku­je on nad­przy­ro­dzo­ne moce, w tym zdol­ność poru­sza­nia się z nad­ludz­ką pręd­ko­ścią. Opa­no­wa­ne przez gang moto­cy­kli­stów mia­sto potrze­bu­je super­bo­ha­te­ra, któ­ry roz­pra­wi się ze zło­czyń­ca­mi. Bar­ry przy­bie­ra więc imię Flash, zakła­da spe­cjal­ny strój i rusza do walki.

O począt­kach seria­lo­we­go Fla­sha z lat 1990–1991 opo­wia­da Szymas.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

  • Man­do­us

    Przy­pad­ko­wo moc­no super­bo­ha­ter­ski począ­tek nam wyszedł bo moje dwa następ­ne kon­glo­me­ra­ty też są w tej tema­ty­ce. Sta­re­go „Fla­sha” nie widzia­łem i raczej nie zamie­rzam. Jeśli już to pew­nie tyl­ko pilo­ta by zoba­czyć jak to wyglą­da­ło. Nowy serial bar­dzo moc­no nawią­zu­je do tej pro­duk­cji co moim zda­niem jest świet­ne. Z jed­nej stro­ny to co mówisz w audy­cji czy­li aktor gra­ją­cy Barry’ego w nowym seria­lu jest ojcem. Mark Hamill też poja­wia się w nowym seria­lu i gra kapi­tal­nie i jest jak Joker choć gra sta­re­go Trick­sta­ra i do tego wygła­sza naj­słyn­niej­szy cytat z „Impe­rium kontr­ata­ku­je” 😀 W fina­le obec­ne­go sezo­nu poja­wił się też aktor gra­ją­cy Fla­sha w 1990 i wystą­pił w stro­ju Flasha.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608687 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996