Szybcy i wściekli – o serii

W ramach swo­istego pre­lu­dium przed nad­cho­dzą­cym pod­ca­stem o ósmej już odsło­nie cyklu Szybcy i wście­kli Jerry zapra­sza Was na podróż przez histo­rię całej fran­czyzy. Od czego wszystko się zaczęło? Jak do tego doszło, że pierw­szy praw­dziwy sequel powstał dopiero po bli­sko dzie­się­ciu latach? Jak zmie­niało się obli­cze serii na prze­strzeni czasu? Czy spe­cja­li­sta od hor­ro­rów – James Wan – spraw­dził się w kinie akcji? Jak twórcy pora­dzili sobie ze śmier­cią jed­nej z głów­nych gwiazd cyklu? I w końcu: skąd wziął się feno­men serii i czy Jerry był lub jest jej fanem? O tym i wielu innych kwe­stiach będzie­cie mogli posłu­chać w dzi­siej­szym odcinku. Zapra­szamy!

Uwaga – pod­cast prak­tycz­nie bez spoj­le­rów.

Ps. Oka­zuje się, że blog Z gór­nej półki jest ofi­cjal­nie mar­twy i pozba­wiony archi­wum, zatem nie­stety tym lin­kiem Was nie ura­czę, ale na osłodę mogę pod­rzu­cić bar­dzo fajny tekst Zwie­rza, który sku­pia się na „sió­demce”, ale w szer­szej per­spek­ty­wie. Pole­cam.

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.