Szpadel

„Szpa­del” to debiu­tanc­ka powieść fla­mandz­kiej pisar­ki i sce­na­rzyst­ki – Lize Spit – któ­ra w Bel­gii oka­za­ła się osza­ła­mia­ją­cym suk­ce­sem. Według slo­ga­nu rekla­mo­we­go jest to „mrocz­na opo­wieść o przy­jaź­ni, dora­sta­niu, zdra­dzie i zemście”. Man­do opo­wie dziś, jak bar­dzo moż­na się pomy­lić, wyra­bia­jąc sobie ocze­ki­wa­nia na pod­sta­wie takich haseł. Jak bole­sne było zde­rze­nie owych ocze­ki­wań z rze­czy­wi­sto­ścią? Dla­cze­go moż­na powie­dzieć, że „Szpa­del” to pozy­cja nie­po­ko­ją­ca i prze­ra­ża­ją­co dosłow­na? Jak prze­bie­gał jej odsłuch? O tym posłu­cha­cie w dzi­siej­szej audycji.

Książ­kę Lize Spit „Szpa­del”, w inter­pre­ta­cji Marii Sewe­ryn, kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Bogu­sia

    Cze­ka­łam na ten pod­cast!! <3

  • Man­do­us

    W pod­ca­ście już o tym nie mówi­łem bo nie chcia­łem się zaga­lo­po­wać w za moc­ne szcze­gó­ły, ale co mi naj­bar­dziej nie daje spo­ko­ju jak myślę o tej książ­ce to fakt, że tu nie ma nega­tyw­nych, złych posta­ci. Nawet gdy robią to co robią w fina­le to bez świa­do­mo­ści, że robią coś złe­go. Prze­ko­na­ni, że jest ok, bo mają dość kon­kret­nie spa­czo­ny obraz świa­ta. Ich krót­kie roz­mo­wy w trak­cie fina­łu mi naj­bar­dziej wyry­ły się w głowie :/

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6609291 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996