Superbohaterowie Marvela: Spider-Man

Jak Peter Par­ker został Czło­wie­kiem Pają­kiem? Jak wyglą­dało jego pierw­sze spo­tka­nie ze Zło­wiesz­czą Szóstką? Co prze­żył pew­nego razu w swoje uro­dziny? Czy jest szczę­śliwy jako Spi­der-Man? Jak wygląda jego życie z punktu widze­nia cioci May? O tym wszyst­kim prze­czy­ta­cie dzięki Wiel­kiej Kolek­cji Komik­sów Super­bo­ha­te­ro­wie Marvela. Oraz usły­szy­cie w dzi­siej­szym Kon­glo­me­ra­cie.

W dru­gim dniu paję­czego eventu Jerry i Szy­mas recen­zują komiks, któ­rego omó­wie­nie zapo­wia­dali dawno temu. Cho­dzi oczy­wi­ście o poświę­cony postaci Spi­der-Mana, pierw­szy tom WKKSM od Hachette. Jak pre­zen­tuje się pierw­szy album kolek­cji? Czy mie­szanka kla­sycz­nych i współ­cze­snych histo­rii to dobre wpro­wa­dze­nie do uni­wer­sum Spi­der-Mana? Co sądzimy o samej kolek­cji? Czy kupu­jemy jej kolejne tomy? Odsłu­chaj­cie pod­cast i prze­ko­naj­cie się sami. Oraz wróć­cie tu jutro po omó­wie­nie kolej­nych przy­gód Petera Par­kera.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.