Star Wars V: Imperium kontratakuje

W powszech­nej i zgod­nej opi­nii dziś oma­wia­my naj­lep­szą do tej pory odsło­nę gwiezd­nej sagi. Co stoi za tak dużym suk­ce­sem fil­mu? Jak na Luca­sa i pro­duk­cję fil­mu wpły­nął suk­ces „Nowej nadziei”? Jak powstał iko­nicz­ny dia­log Hana Solo? Jakie kul­to­we posta­ci wcho­dzą na sce­nę w „Impe­rium kontr­ata­ku­je” i czy to moż­li­we, że recen­zen­ci na począt­ku nie pozna­li się na wybit­no­ści tego dzie­ła? To wszyst­ko i wie­le wię­cej w dzi­siej­szym odcinku!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • michax

    Co do epi­zo­du 5 to trze­ba powie­dzieć też, że jak oglą­da się film to moż­na odnieść wra­że­nie, że głów­nym boha­te­rem jest nie Luke, ale Han w tej czę­ści. Bar­dzo wysu­nę­li go w czę­ści 5 na pierw­szy plan i nie dziw­ne, że jako jedy­ny karie­rę zro­bił Ford (no może jesz­cze Hamill jako Joker w ani­ma­cjach). Yoda lepiej wyglą­da jako kukieł­ko­wy niż kom­pu­te­ro­wy oraz każ­dy inny przed­sta­wi­ciel świa­ta SW to zasłu­ga tego, że efek­ty tra­dy­cyj­ne się wol­niej sta­rze­ją jak efek­ty kom­pu­te­ro­we co poka­zu­je przy­kład efek­tów CGI jak wyglą­da­ją po latach w epi­zo­dach 1–3. I jesz­cze jed­no ale nie o samych SW tyl­ko tak ogól­nie o fil­mach gdzie są posta­ci „gra­ne” przez kukieł­ki (tak na mar­gi­ne­sie jestem fanem Mup­pe­tów Hen­so­na) i fil­my z efek­ta­mi tra­dy­cyj­ny­mi to takie posta­cie i fil­my mają wię­cej w sobie duszy i magii niż fil­my w któ­rych domi­nu­je CGI.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607327 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996