Star Wars: Utracone gwiazdy

Osiem lat po upadku Sta­rej Repu­bliki Impe­rium Galak­tyczne panuje w całej zna­nej galak­tyce. Opór wobec Impe­rium został nie­mal cał­ko­wi­cie stłu­miony. Jedy­nie kilku odważ­nych przy­wód­ców, takich jak Bail Organa z Alde­ra­ana, ma jesz­cze odwagę otwar­cie sprze­ci­wiać się Impe­ra­to­rowi Palpatine’owi.

Po latach oporu wiele świa­tów na obrze­żach Zewnętrz­nych Rubieży ska­pi­tu­lo­wało. Z pod­bo­jem każ­dej kolej­nej pla­nety Impe­rium jesz­cze bar­dziej rośnie w siłę. Jego macki dosię­gnęły wresz­cie leżą­cej na Zewnętrz­nych Rubie­żach pla­nety Jelu­can, na któ­rej mło­dego ary­sto­kratę Thane’a Kyrella i wie­śniaczkę Cienę Ree łączy wspólne zami­ło­wa­nie do pilo­tażu. Gdy oboje dostają się do Aka­de­mii Impe­rial­nej, są prze­ko­nani, że wła­śnie ziściły się ich naj­skryt­sze marze­nia. Kiedy jed­nak Thane na wła­sne oczy doświad­cza prze­ra­ża­ją­cych metod, które Impe­rium sto­suje, by utrzy­mać w galak­tyce rządy sil­nej ręki, zaczyna wąt­pić w słusz­ność wła­snych decy­zji.

Zgorzk­niały i pozba­wiony złu­dzeń, dołą­cza do rosną­cego stop­niowo w siłę Soju­szu Rebe­lian­tów… zmu­sza­jąc Cienę do doko­na­nia wyboru mię­dzy lojal­no­ścią wobec Impe­rium a uczu­ciem do czło­wieka, któ­rego znała od dziecka.

Czy sto­jący teraz po prze­ciw­nych stro­nach bary­kady przy­ja­ciele odnajdą spo­sób, by być razem? Czy ich wier­ność wobec przy­świe­ca­ją­cych im celów poróżni ich, bez­pow­rot­nie dzie­ląc galak­tykę?

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.