Star Wars: Koniec i początek

Mando i Jerry powra­cają, aby omó­wić kolejną powieść z gwiezd­no­wo­jen­nego uni­wer­sum. Tym razem na warsz­tat tra­fia książka wydana pod szyl­dem „Droga do Prze­bu­dze­nia Mocy”, czyli Koniec i począ­tek Chucka Wen­diga. Powieść ta była wyjąt­kowo mocno wycze­ki­wana przez fanów, co zwią­zane było z fak­tem, że to pierw­sza histo­ria z nowego kanonu, która eks­plo­ruje okres po bitwie o Endor i znisz­cze­niu dru­giej Gwiazdy Śmierci. Nie­stety, nie spo­tkała się ona z cie­płym przy­ję­ciem, a nie­które jej aspekty dostały się wręcz w krzy­żowy ogień kry­tyki. W pod­ca­ście zasta­na­wiamy się, które aspekty powie­ści należy doce­nić oraz na czym pole­gają jej główne pro­blemy. Czy spraw­dza się jako wpro­wa­dze­nie do Prze­bu­dze­nia Mocy? Czy Wen­dig, debiu­tu­jący w tym uni­wer­sum, spro­stał zada­niu? Dys­ku­tu­jemy także o tym, dla­czego pol­ska wer­sja praw­do­po­dob­nie jest lep­sza od ory­gi­nal­nej i – choć zapo­wia­da­li­śmy, że już temat uzna­jemy za zamknięty – powra­camy do kwe­stii repre­zen­ta­cji w Gwiezd­nych woj­nach.

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.