Star Wars: Koniec i początek tom 2: Dług życia

Zebra­li­śmy się w końcu, aby przed pre­mierą ostat­niej odsłony try­lo­gii „Koniec i począ­tek”, nad­ro­bić „Dług życia”. Po pierw­szym tomie byli­śmy umiar­ko­wa­nie pozy­tyw­nie nasta­wieni do cało­ści, która choć nie pozba­wiona wad, dała nam sporo bez­pre­ten­sjo­nal­nej roz­rywki. Jak zatem pora­dził sobie Chuck Wen­dig mając już ufor­mo­waną dru­żynę i pod­bu­dowę pod więk­szą intrygę? Cóż, skoro sły­szymy się w ramach hej­ter­skiego eventu to chyba już wie­cie, że nie spro­stał on zada­niu.

Co się udało, a na czym autor się wyło­żył? Jak pre­zen­tuje się główna oś fabu­larna i dla­czego jest tak absur­dalna? Czy nar­ra­cja w cza­sie teraź­niej­szym i wie­lo­krotne przej­ścia na nar­ra­cję z pierw­szej osoby znaj­dują tutaj swoje uza­sad­nie­nie, czy stają się gwoź­dziem do trumny twi­stów fabu­lar­nych? Jak wypa­dają iko­niczne posta­cie fil­mowe z Księż­niczką Leią i Hanem Solo na czele? I w końcu jak oce­niamy pod­pro­wa­dze­nie pod wielki finał tej histo­rii? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście!

Dla zain­te­re­so­wa­nych przy­po­mi­namy pod­cast o tomie pierw­szym:

Star Wars: Koniec i począ­tek

Sek­cja spoj­le­rowa roz­po­czyna się mniej wię­cej w poło­wie nagra­nia.

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.