Star Wars Komiks – Poe Dameron: Eskadra Czarnych

Chcie­li­śmy do tego nie dopu­ścić, ale znów zebrały nam się do omó­wie­nia aż dwa numery Star Wars Komiks. Dziś zabie­ramy się za nad­ro­bie­nie zale­gło­ści i bie­rzemy na warsz­tat, wycze­ki­wany przez nas, pierw­szy tom serii „Poe Dame­ron”. Czy Char­les Soule, autor tak chwa­lo­nego przez nas „Lando”, ponow­nie się spraw­dził w roli sce­na­rzy­sty? Jak komiks pod­bu­do­wuje wyda­rze­nia znane z „Prze­bu­dze­nia mocy”? Czy spraw­dza się jako auto­no­miczne dzieło? I w końcu, czy opo­wieść wcią­gnęła nas na tyle, że cze­kamy już na kolejny album z tej serii? O tym wszyst­kim i wielu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w naj­now­szym odcinku.

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Man­dous

    Pod­cast nagry­wany nie­mal po prze­bu­dze­niu. Wczo­raj w nocy mignęła mi zapo­wiedź książki „Pha­sma”, dzi­siaj rano komiksu i tyle. Oczy­wi­ście jest pełna wielka zapo­wiedź ksią­żek i ksią­że­czek z cyklu wpro­wa­dza­ją­cego do nowego filmu tylko jak nagry­wa­li­śmy bla­dym świ­tem to ja tego jesz­cze nie widzia­łem. Jeśli w tym roku będę robił pod­ca­stowe zesta­wie­nie new­sów po Cele­bra­tion to tam to spro­stuję.

    • Man­dous

      I jesz­cze jedno spro­sto­wa­nie. Te 3 mło­dzie­żówki, które wydał Egmont fak­tycz­nie mają okładki bry­tyj­skie a nie ame­ry­kań­skie ale zapo­mnia­łem, że te książki są ilu­stro­wane i wewnątrz fak­tycz­nie są prace tego rysow­nika. Rów­nież w pol­skim wyda­niu.