Star Wars Komiks – Darth Vader: Wojna o Shu-Torun

Zgod­nie z zapo­wie­dziami, szybko udało się nam nad­ro­bić zale­gło­ści i dziś mamy oka­zję Was zapro­sić na omó­wie­nie naj­now­szego numeru Star Wars Komiks, w któ­rym przed­ostatni raz spo­ty­kamy Mrocz­nego Lorda w ramach solo­wej serii autor­stwa Kie­rona Gil­lena. Ale „Wojna o Shu-Torun” to numer wypa­ko­wany atrak­cjami po brzegi. W ramach maga­zynu otrzy­ma­li­śmy bowiem aż trzy komiksy. Annual Dar­tha Vadera, czyli „Zmianę wła­dzy”, dłuż­szą histo­rię, która sta­nowi jego bez­po­śred­nią kon­ty­nu­ację – „Wojna o Shu-Torun” oraz opo­wieść, „C-3PO: The Phan­tom Limb”, w któ­rej mamy oka­zję dowie­dzieć się skąd nasz gaduła doro­bił się czer­wo­nej ręki, którą widzie­li­śmy w „Prze­bu­dze­niu Mocy”.

Czy annual się spraw­dza jako auto­no­miczna opo­wieść? Czy „Wojna o Shu-Torun” sta­nowi udane wpro­wa­dze­nie do wiel­kiego finału serii? Czy one-shot o C-3PO speł­nił pokła­dane w nim nadzieje? O tym i wielu innych kwe­stiach dowie­cie się z dzi­siej­szego odcinka. A to wszystko poprze­dzone, tra­dy­cyj­nym już, seg­men­tem new­so­wym.

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.