Star Wars: Katalizator. Wprowadzenie do filmu Łotr 1

Zgod­nie ze zwy­cza­jem pre­miera ostat­niego, kino­wego filmu z uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen była w Sta­nach Zjed­no­czo­nych poprze­dzona książ­ko­wym „wpro­wa­dze­niem” w postaci powie­ści – Kata­li­za­tora Jamesa Luceno. Dzięki wydaw­nic­twu Uro­bo­ros także pol­ski czy­tel­nik może się­gnąć po tę dość powszech­nie chwa­loną histo­rię. Naszym zda­niem dobrze, że już po pre­mie­rze filmu Łotr 1.

Dla­czego, ceniony prze­cież, James Luceno oka­zał się nie do końca tra­fio­nym wybo­rem? Czy fani Orsona Kren­nica będą zado­wo­leni? Jak bar­dzo prze­no­simy się w prze­szłość Galena Erso i jego rodziny? I w końcu: czy może być tak, że główny wątek powie­ści jest jej naj­słab­szym ele­men­tem? Posłu­chaj­cie!

(Ostat­nie kilka minut pod­ca­stu ozna­czy­li­śmy jako spo­iler, jed­nak nie zdra­dzamy tam żad­nych roz­wią­zań fabu­lar­nych a oce­niamy występ postaci, która poja­wia się w dru­giej czę­ści książki. Po zasta­no­wie­niu stwier­dzamy, że jej występ nie jest w zasa­dzie żad­nym spo­ile­rem, ale tak już to zosta­wi­li­śmy)

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.