Star Wars II: Atak klonów

Nie­po­strze­że­nie zbli­ża­my się do koń­ca omó­wie­nia kino­we­go, gwiezd­no­wo­jen­ne­go uni­wer­sum. Dziś bie­rze­my na warsz­tat Epi­zod II, czy­li „Atak klo­nów”. Film, któ­ry z jed­nej stro­ny niósł kolej­ne nowin­ki tech­nicz­ne, a z dru­giej oka­zał się spo­rym zawo­dem fabu­lar­nym. Jest to o tyle zaska­ku­ją­ce, że „na papie­rze” opo­wieść wyglą­da dość cie­ka­wie. Co zatem nie wyszło? Co ma wspól­ne­go wątek roman­tycz­ny i jaz­da na klesz­czach? Jak sta­rze­ją się tak inno­wa­cyj­ne w tam­tym okre­sie efek­ty spe­cjal­ne? I w koń­cu czy w fil­mie uda się nam doszu­kać jasnych punk­tów? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście. A już jutro wiel­ki finał!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • michax

  Atak klo­nów zasłu­gu­je na hejt bo jest nud­no, choć niby akcji wię­cej. Przede wszyst­kim film poło­żo­ny jest aktor­sko. Port­man jak ją lubię spra­wia wra­że­nie zagu­bio­nej, jak­by grać jej się nie chcia­ło, na znu­dzo­ną wyglą­da, a dobra aktor­ka. Chri­sten­sen to mi chło­pa­ka zwy­czaj­nie żal, bo dzie­ciak z czę­ści 1 lepiej od nie­go wypadł. Nie koja­rzę go z innych fil­mów czy rze­czy­wi­ście jest takim drew­nem. Cho­ciaż cza­sa­mi widać, że pró­bu­je wykrze­sać coś z roli i naj­le­piej wycho­dzą mu sce­ny gnie­wu, zło­ści, nie­sub­or­dy­na­cji, bo w pozo­sta­łych jest sła­bo, ale jak jesz­cze ma sce­ny roman­tycz­ne z Port­man to jest tra­ge­dia na mia­rę „aktor­stwa” z Mody na suk­ces. Nie dzi­wię się, że poło­ży­li sce­ny melo­dra­ma­tycz­ne jeśli mie­li tak kosz­mar­nie tan­det­ne dia­lo­gi do wygło­sze­nia, to trze­ba mieć talent, by wymy­ślić takie dia­lo­gi o miło­ści parze głów­nych boha­te­rów. Zresz­tą w ogó­le che­mii mię­dzy akto­ra­mi nie ma żad­nej. Widocz­nie reży­ser nie potra­fił odpo­wied­nio popro­wa­dzić akto­rów by dobrze gra­li. A co do ska­czą­ce­go Yody to zawsze w tej sce­nie przy­po­mi­na­ją mi się gumi­sie jak ska­czą po zaży­ciu gumijagód 😀

  • Man­do­us

   Też przy mon­ta­żu zasta­na­wia­łem się czy ja widzia­łem coś jesz­cze z Chri­sten­se­nem i chy­ba nie widziałem.

   • michax

    Tak sobie przej­rza­łem jego fil­mo­gra­fię na IMDB i jed­nak widzia­łem kil­ka fil­mów z nim, bo takie jak np. „Jum­per” Douga Lima­na, „Znik­nię­cie na 7-ej uli­cy” Bra­da Ander­so­na, „Awa­ke” gdzie zagrał razem z Jes­si­cą Alba, ale widocz­nie to musia­ły być w naj­lep­szym razie prze­cięt­ne fil­my, bo zupeł­nie nie pamię­tam ich, nawet fabu­ły. Choć to nie są sta­re fil­my, bo wszyst­kie po „Zemście Sithów” mia­ły pre­mie­ry. A nie dość że fil­mów nie pamię­tam, to jego w ogó­le nie koja­rzę też, więc może nie zagrał źle, bo jak­by zagrał źle tak jak w SW to wte­dy bym pamię­tał jego role choć­bym nie chciał:-)

 • Man­do­us

  Pod koniec tego pod­ca­stu mia­łem wra­że­nie, że już tro­chę się powta­rza­my i kil­ka rze­czy powin­no pole­cieć ale kur­de przez ostat­nie tygo­dnie spę­dzi­łem 9h na roz­mo­wie o „Gwiezd­nych woj­nach” z Jer­rym a do tego pew­nie ze 3 razy tyle na odsłu­chi­wa­niu tego. A Ep I i Ep II zmon­to­wa­łem w jeden dzień i serio pod koniec chcia­łem to już jak naj­szyb­ciej skoń­czyć 🙂 Kur­de dobrze, że nie nagry­wa­li­śmy tego kil­ka lat temu bo wte­dy mia­łem inne stan­dar­dy mon­ta­żu i robił­bym to pew­nie jakieś 5 razy dłu­żej. Inna spra­wa, że kil­ka lat temu te pod­ca­sty mia­ły­by po 20 minut.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607190 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996