Star Wars. Co kryje dzika przestrzeń: Sidła, Gniazdo

W mrocz­nych cza­sach dla odle­głej galak­tyki… Milo i Lina Gra­fo­wie wyru­szają na ratu­nek rodzi­com, któ­rzy zostali porwani przez nik­czem­nego kapi­tana Kordę z Impe­rium Galak­tycz­nego. Czy rodzeń­stwu uda się wymknąć z sideł zasta­wio­nych przez impe­rialne siły?

Mando bie­rze na warsz­tat naj­now­szą na naszym runku serię ksią­żek dla dzieci Star Wars. Oma­wia histo­rię cyklu, punk­tuje braki w pol­skim wyda­niu, przy­gląda się jego jako­ści, recen­zuje treść i pró­buje wska­zać do kogo skie­ro­wane są to książki.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • jabol

    Prze­słu­cham, ale nie moje kli­maty. Kiedy omó­wi­cie serial After­math?

    • Nie­stety nikt z nas tego nie ogląda, także nie pla­nu­jemy.