Spider-Man

Na sku­tek uką­sze­nia przez radio­ak­tyw­nego pająka prze­ciętny nasto­la­tek, Peter Par­ker, prze­ista­cza się w super­bo­ha­tera. Kiedy jego uko­chany wuj zostaje zamor­do­wany, Peter przy­sięga sobie, że użyje swo­ich nie­zwy­kłych mocy, aby pomścić jego śmierć i wal­czyć z prze­stęp­czo­ścią na uli­cach Nowego Jorku.

Zapra­szamy na pod­cast inau­gu­ru­jący Paję­czy Event w Kon­glo­me­ra­cie, tj. na recen­zję Spi­der-Mana z 2002 roku. Czy Sam Raimi i David Koepp rozu­mieją feno­men postaci, któ­rej losy ekra­ni­zują? Jak wypada fil­mowa geneza Spidey’a i Green Goblina? Czy Tobey Magu­ire i Kir­sten Dunst są Pete­rem Par­ke­rem i Mary Jane Wat­son z praw­dzi­wego zda­rze­nia? Czy oma­wiana pro­duk­cja sta­rzeje się god­nie? Czy może lepiej zapo­mnieć o tej aku­rat adap­ta­cji komiksu? Odpo­wie­dzi na wymie­nione pyta­nia pozna­cie już dziś, zaś jutro powró­cimy z kolej­nym wcie­le­niem Spi­der-Mana.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.