Spider-Man Niebieski

„Wspo­mi­nam dziew­czynę, która była dla mnie na tyle ważna, że zamie­rza­łem spę­dzić z nią resztę życia”. Witaj­cie w świe­cie Spi­der-Mana, w któ­rym musi zda­rzyć się coś bar­dzo złego, zanim zda­rzy się coś dobrego. By zdo­być part­nerkę swo­ich marzeń, Pają­czek będzie musiał poko­nać tor prze­szkód, na któ­rym cze­kają na niego mię­dzy innymi Green Goblin, Rhino i Vul­ture. Poznaj­cie wresz­cie histo­rię Gwen Stacy, pierw­szej miło­ści Spi­der-Mana, i bądź­cie świad­kami prze­ło­mo­wych chwil w jego życiu, gdy wszystko zaczy­nało się ukła­dać… i nagle runęło.

Zapra­szamy na kolejny pod­cast w ramach paję­czego eventu. Dziś Mando omówi dla Was komiks Spi­der-Man Nie­bie­ski – dzieło, które przez wielu uwa­żane jest za kul­towe. Jak Jeph Loeb i Tim Sale pora­dzili sobie z przed­sta­wie­niem losów nasto­let­niego super­bo­ha­tera? Jak zapre­zen­to­wali Mary Jane Wat­son i Gwen Stacy? Czy udało im się połą­czyć ele­menty kome­diowe i wątki dra­ma­tyczne? Dyna­miczne star­cia Spi­der-Mana i oso­bi­ste roz­terki Petera? Co domi­nuje? Co na dłu­żej pozo­staje w pamięci? Dowie­cie się tego już za chwilę, nato­miast jutro usły­szy­cie o zwień­cze­niu pew­nej paję­czej try­lo­gii…

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.