Spider-Man: Homecoming

Po przy­go­dzie w cza­sie Wojny Boha­te­rów młody Peter Par­ker powraca do domu, gdzie czeka na niego ciotka May. Wpraw­dzie jego men­tor i wzór – Tony Stark – suge­ruje mu powrót do względ­nie nor­mal­nego życia i pozo­sta­nie boha­te­rem z sąsiedz­twa, jed­nak Peter za wszelką cenę chce poka­zać, że Spi­der-Man to heros na miarę Aven­gers. Szansa na wyka­za­nie się poja­wia się, gdy po mie­ście zaczy­nają krą­żyć han­dla­rze nie­le­galną bro­nią pod wodzą Vulture’a. Peter lek­ce­waży swo­jego prze­ciw­nika, co nie­sie za sobą poważne kon­se­kwen­cje.

Zapra­szamy Was na długo ocze­ki­wany wielki finał paję­czego eventu w Kon­glo­me­ra­cie Pod­ca­sto­wym! Już dziś usły­szy­cie aż dwie recen­zje nowo­ści z Marvel Cine­ma­tic Uni­verse, czyli filmu Spi­der-Man: Home­co­ming. Jakie były nasze ocze­ki­wa­nia wzglę­dem tej pro­duk­cji? Czy Tom Hol­land to „nasz” Peter Par­ker? Co sądzimy o Micha­elu Keato­nie w roli Sępa? Jak dzieło Jona Wat­tsa wpi­suje się w kinowe uni­wer­sum Marvela? Kto jest jego tar­ge­tem? I wresz­cie: czy byli­śmy zado­wo­leni po sean­sie? Dowie­cie się tego już za chwilę, odsłu­chu­jąc solówkę Mando lub dwu­głos Jerry’ego i Szy­masa.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.