Spider-Man 2

Życie super­bo­ha­tera nie jest łatwe. Peter Par­ker nie jest w sta­nie połą­czyć ze sobą stu­diów, pracy, życia oso­bi­stego oraz nie­ustan­nej walki z prze­stęp­czo­ścią na uli­cach Nowego Jorku. Gdy w końcu traci pracę, grozi mu wyrzu­ce­nie z uczelni, jego przy­ja­ciel Harry odwraca się od niego, a Mary Jane, kobieta, którą kocha, posta­na­wia poślu­bić innego męż­czy­znę, Peter decy­duje się zerwać z życiem Spi­der-Mana. Nie­stety w tym samym momen­cie w Nowym Jorku poja­wia się Doc Ock, sza­lony nauko­wiec, który zagraża całemu mia­stu.

Zapra­szamy na recen­zję dru­giego filmu z paję­czej try­lo­gii Sama Raimiego. Jak sequel wypada na tle filmu z 2002 roku? Czy twórcy dopra­co­wali efekty spe­cjalne? Na ile anga­żuje nas skom­pli­ko­wana rela­cja Petera i Mary Jane? Czy Doc Ock to lep­szy prze­ciw­nik od Green Goblina? Jak oce­niamy ewo­lu­cję głów­nych boha­te­rów try­lo­gii? O tym wszyst­kim usły­szy­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście. A już jutro… otrzy­ma­cie kolejne paję­cze nagra­nie.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.