Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski / Smerfy i wioska dziewczyn: Zakazany las

W dzi­siej­szym pod­ca­ście Mando opo­wiada o swo­jej dzie­cię­cej fascy­na­cji Smer­fami i nie­bie­skiej epi­de­mii jaka opa­no­wała Pol­skę trzy­dzie­ści lat temu. Zaha­cza o pro­mo­cję w Lidlu i odpływa w dygre­sję na temat drogi jaką obrały dys­konty spo­żyw­cze. Mówi o rodzin­nym wypa­dzie do kina na film „Smerfy: Poszu­ki­wa­cze zagi­nio­nej wio­ski” i… odpływa w dygre­sję na temat kina swo­jego dzie­ciń­stwa i obec­nego kina z mia­sta, w któ­rym mieszka. W mię­dzy­cza­sie prze­ska­kuje na temat dobra­no­cek oraz kla­sycz­nej i nowej „Psz­czółki Mai”. Następ­nie opo­wiada o pierw­szym komik­sie swo­jej córki – „Smerfy i wio­ska dziew­czyn: Zaka­zany las” – a tutaj zarówno o samym pro­ce­sie czy­ta­nia komiksu z 4-let­nim dziec­kiem, ale także o tym jak kapi­tal­nym wybo­rem był ten kon­kretny komiks, który jest ide­al­nym wybo­rem dla tak małego dziecka a dodat­kowo dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem samego filmu. Pamię­taj­cie, że tra­dy­cyj­nie czeka na Was scena po napi­sach, w któ­rej mikro­fon przej­muje sama zain­te­re­so­wana, przed­sta­wi­cielka grupy doce­lo­wej filmu i komiksu, 4-let­nia Bogna.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Man­dous

    Zapo­mnia­łem powie­dzieć w pod­ca­ście ale jak młoda dostała ten komiks to nie chciała prze­rwać czy­tać. Z jeden strony to jest super, że to są krót­kie histo­rie bo można czy­tać po kawałku bez żad­nej straty, ale jak my zaczę­li­śmy czy­tać to młoda chciała następną i następną i następną. Czwartą histo­rię prze­czy­ta­łem jej już w łóżku do snu a przy pią­tej powie­dzia­łem, że zosta­wimy na rano i będzie faj­nie bo jak wsta­nie to będzie nowa histo­ria i tylko dla­tego dała sobie zabrać komiks 😀