Skalp

O „Skal­pie” Jasona Aarona od lat mówi się jako o jed­nym z naj­cie­kaw­szych ame­ry­kań­skich komik­sów jakie uka­zały się w ostat­nim okre­sie czasu. Pierw­sza, autor­ska seria Aarona w końcu, bli­sko dzie­sięć lat od pre­miery, zawi­tała do Pol­ski i Jerry posta­no­wił spraw­dzić czy jest tak dobrze jak mówią. Jak zatem pre­zen­tuje się ta opo­wieść? Czy sce­na­rzy­sta zaser­wo­wał nam to z czego sły­nie, czyli barwne postaci, świetne dia­logi oraz bru­talną, ale wcią­ga­jącą histo­rię? Jak spraw­dzają się rysunki R.M. Guery? Czy pierw­szy tom zachęca do się­gnię­cia po kolejne? Posłu­chaj­cie!

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.