Siedem życzeń

Dzień Dziecka! W ten szcze­gólny czas możemy bez­kar­nie zanu­rzyć się w nostal­gicz­nych wspo­mnie­niach z dzie­ciń­stwa. Nastrój ten udzie­lił się także Bogusi, która tym razem pro­po­nuje wam odci­nek poświę­cony „Sied­miu życze­niom” – kul­to­wemu seria­lowi z lat 80tych. Czy pro­duk­cja bar­dzo się zesta­rzała? Co wspól­nego ma czarny kot ze speł­nia­niem życzeń? Czyi głos koja­rzy się Bogusi z dzie­ciń­stwem? Która pio­senka z serialu ma szansę stać się hym­nem zapra­co­wa­nego 30latka?? Posłu­chaj­cie sami!

Każ­demu przyda się odro­bina magii – HATHOR! HATHOR! HATHOR! 🙂

 

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

  • Jakub J.

    Bar­dzo miło wspo­mi­nam ten serial z dzie­ciń­stwa, aż mam ochotę obej­rzeć ponow­nie 😀

    • Bogu­sia

      Jeśli będziesz miał oka­zję to pole­cam! 😀 Na poprawę humoru i nie tylko 🙂