Scherzo Diabolico

W kolej­nej odsło­nie cyklu „Ostry pią­tek” wybie­ramy się do Mek­syku, gdzie poznamy pew­nego sfru­stro­wa­nego księ­go­wego, który aby popra­wić swą pozy­cję zawo­dową, decy­duje się porwać córkę swo­jego szefa. Fakt ten oczy­wi­ście nie pozo­staje bez kon­se­kwen­cji. „Sche­rzo Dia­bo­lico”, bo o tym fil­mie dziś mowa, to kame­ralny thril­ler z ele­men­tami hor­roru oraz smo­li­ście czar­nego humoru. Posłu­chaj­cie, na ile sma­ko­wita oka­zała się to mie­szanka.

Sek­cja mini­spoj­le­rowa od 8.20

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.