Rok z Konglomeratem podcastowym

Coś się koń­czy, coś się zaczyna. 16 czerwca 2016 roku ogło­si­li­śmy otwar­cie Kon­glo­me­ratu Pod­ca­sto­wego, tj. plat­formy zbie­ra­ją­cej wów­czas około 700 naszych audy­cji oraz będą­cej doce­lowo spad­ko­biercą Kom­bi­natu, a więc miej­scem, w któ­rym mogli­by­śmy swo­bod­nie opo­wia­dać o sze­roko poję­tej popkul­tu­rze i tema­tach pokrew­nych. 16 czerwca 2016 nikt z nas nie spo­dzie­wał się, że kolejny rok przy­nie­sie nam ponad 365 nowych audy­cji liczą­cych łącz­nie kil­ka­set godzin, dzie­siątki gości, liczne koope­ra­cje, pod­ca­sowe eventy oraz nową człon­ki­nię redak­cji. Dziś, 16 czerwca 2017 spo­ty­kamy się całą redak­cyjną piątką, by pod­su­mo­wać minione 52 tygo­dnie, odnieść się do naszych nowo­rocz­nych posta­no­wień oraz by podzie­lić się z Wami pla­nami na kolejny rok. Dzię­ku­jemy, że jeste­ście tu teraz z nami. I tra­dy­cyj­nie już zapra­szamy do odsłu­chu.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Man­dous

  Od kuchni zdra­dzę (bo czę­sto mówimy o mon­tażu i o tym jak bar­dzo tniemy pod­ca­sty), że ta audy­cja jest w zasa­dzie ory­gi­nalną roz­mową nie­mal bez żad­nej inge­ren­cji. Nic nie prze­su­wa­łem, ctrl X uży­łem tyle razy, że można by na pal­cach jed­nej ręki poli­czyć. Jesz­cze nigdy nie cią­łem tak mało ale sam mon­taż był kosz­marny. Ja źle usta­wi­łem dyk­ta­fon i kilka ostat­nich pod­ca­stów nagry­wa­łem na mak­sy­mal­nej czu­ło­ści przez co każdy oddech, każde wier­ce­nie, każdy ruch mikro­fonu był bar­dzo sły­szalny. Skura miał dość gło­śno nas na słu­chaw­kach przez co mocno prze­bi­ja­li­śmy na „ciszach”. Bar­dzo uła­twiło to syn­chro­ni­za­cję ale wyci­sza­nia mia­łem od cho­lery. Przy 5 ścież­kach to była masa­kra. „Wytnij” uży­łem kilka razy ale wycisz kil­ka­set 😀 I dla­tego stwier­dzi­łem, że ole­wam wyci­na­nie bru­dów w wypo­wie­dziach a ogra­ni­czam się tylko do wyci­sza­nia „ciszy” i jestem zdzi­wiony jak faj­nie płyn­nie to wyszło. Serio zaczy­nam od dziś mon­to­wać w taki spo­sób.

  • Żar­łok Tv

   niet – ja w ogóle nie mia­łem nie­stety słu­cha­wek, na początku szu­ka­łem a potem ola­łem i jak nie mowi­lem to dyk­ta­fon odda­la­łem od kompa mikro­fo­nem do tyłu.

   • Szy­mas

    Pro­fe­sjo­na­lizm <3

    • Man­dous

     Jak z Sic­kiem nagry­wam to też ma mnie zawsze na gło­śni­kach. W tym przy­padku serio mi pomo­gło z syn­chro­ni­za­cją. Bogu­sia we wstę­pie też nas miała na gło­śni­kach i to jest ide­alne roz­wią­za­nie na syn­chro tylu ście­żek szcze­gól­nie, że pro­wa­dzący nas nie zapo­wia­dał a zawsze pod przy­wi­ta­nie syn­chro­ni­zuję.

     • Bogu­sia

      Hubert ostat­nio zgry­wa­łam pod­ca­sty o Locke and Key i natra­fi­łam na Twój stary komen­tarz –o tym, źe nie wyobra­żasz sobie mon­to­wa­nia pię­cio­oso­bo­wej dys­ku­sji. A tu pro­szę 🙂

     • Man­dous

      5-oso­so­bowa dys­ku­sja zro­biona a Locke & Key nie 🙂 Ale serio mam nadzieję, że to był ostatni raz.

     • Szy­mas

      Mhm, za rok pew­nie będzie nas szóstka 😉