Rok z Konglomeratem podcastowym

Coś się kończy, coś się zaczyna. 16 czerwca 2016 roku ogłosiliśmy otwarcie Konglomeratu Podcastowego, tj. platformy zbierającej wówczas około 700 naszych audycji oraz będącej docelowo spadkobiercą Kombinatu, a więc miejscem, w którym moglibyśmy swobodnie opowiadać o szeroko pojętej popkulturze i tematach pokrewnych. 16 czerwca 2016 nikt z nas nie spodziewał się, że kolejny rok przyniesie nam ponad 365 nowych audycji liczących łącznie kilkaset godzin, dziesiątki gości, liczne kooperacje, podcasowe eventy oraz nową członkinię redakcji. Dziś, 16 czerwca 2017 spotykamy się całą redakcyjną piątką, by podsumować minione 52 tygodnie, odnieść się do naszych noworocznych postanowień oraz by podzielić się z Wami planami na kolejny rok. Dziękujemy, że jesteście tu teraz z nami. I tradycyjnie już zapraszamy do odsłuchu.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Man­do­us

  Od kuch­ni zdra­dzę (bo czę­sto mówi­my o mon­ta­żu i o tym jak bar­dzo tnie­my pod­ca­sty), że ta audy­cja jest w zasa­dzie ory­gi­nal­ną roz­mo­wą nie­mal bez żad­nej inge­ren­cji. Nic nie prze­su­wa­łem, ctrl X uży­łem tyle razy, że moż­na by na pal­cach jed­nej ręki poli­czyć. Jesz­cze nigdy nie cią­łem tak mało ale sam mon­taż był kosz­mar­ny. Ja źle usta­wi­łem dyk­ta­fon i kil­ka ostat­nich pod­ca­stów nagry­wa­łem na mak­sy­mal­nej czu­ło­ści przez co każ­dy oddech, każ­de wier­ce­nie, każ­dy ruch mikro­fo­nu był bar­dzo sły­szal­ny. Sku­ra miał dość gło­śno nas na słu­chaw­kach przez co moc­no prze­bi­ja­li­śmy na „ciszach”. Bar­dzo uła­twi­ło to syn­chro­ni­za­cję ale wyci­sza­nia mia­łem od cho­le­ry. Przy 5 ścież­kach to była masa­kra. „Wytnij” uży­łem kil­ka razy ale wycisz kil­ka­set 😀 I dla­te­go stwier­dzi­łem, że ole­wam wyci­na­nie bru­dów w wypo­wie­dziach a ogra­ni­czam się tyl­ko do wyci­sza­nia „ciszy” i jestem zdzi­wio­ny jak faj­nie płyn­nie to wyszło. Serio zaczy­nam od dziś mon­to­wać w taki sposób.

  • Żar­łok Tv

   niet – ja w ogó­le nie mia­łem nie­ste­ty słu­cha­wek, na począt­ku szu­ka­łem a potem ola­łem i jak nie mowi­lem to dyk­ta­fon odda­la­łem od kom­pa mikro­fo­nem do tyłu.

   • Szy­mas

    Pro­fe­sjo­na­lizm <3

    • Man­do­us

     Jak z Sic­kiem nagry­wam to też ma mnie zawsze na gło­śni­kach. W tym przy­pad­ku serio mi pomo­gło z syn­chro­ni­za­cją. Bogu­sia we wstę­pie też nas mia­ła na gło­śni­kach i to jest ide­al­ne roz­wią­za­nie na syn­chro tylu ście­żek szcze­gól­nie, że pro­wa­dzą­cy nas nie zapo­wia­dał a zawsze pod przy­wi­ta­nie synchronizuję.

     • Bogu­sia

      Hubert ostat­nio zgry­wa­łam pod­ca­sty o Loc­ke and Key i natra­fi­łam na Twój sta­ry komen­tarz -o tym, źe nie wyobra­żasz sobie mon­to­wa­nia pię­cio­oso­bo­wej dys­ku­sji. A tu proszę 🙂 

     • Man­do­us

      5-oso­so­bo­wa dys­ku­sja zro­bio­na a Loc­ke & Key nie 🙂 Ale serio mam nadzie­ję, że to był ostat­ni raz.

     • Szy­mas

      Mhm, za rok pew­nie będzie nas szóstka 😉

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608753 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996