Red Trigger

Aku­rat w momen­cie, gdy kor­ciło mnie, by po raz kolejny przejść grę Por­tal, zna­la­złem w biblio­tece Steam Red Trig­ger – dar­mowy tytuł, który czer­pie z pro­duk­cji Valve to co naj­lep­sze. Jak spraw­dził się FPS opo­wia­da­jący o infe­ko­wa­niu sys­temu kom­pu­te­ro­wego wiru­sem? Czy obec­nie w nim łami­główki sta­no­wiły jakie­kol­wiek wyzwa­nie? Ile czasu zaj­muje przej­ście cało­ści? Gdzie tym razem nagry­wał Szy­mas? Czy w tle ponow­nie sły­chać ptaki? Chce­cie wie­dzieć? To posłu­chaj­cie.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.