Reagujmy, czyli o obojętności

Rela­cja z miej­sca pew­nej inter­wen­cji połą­czo­na z gorz­ką reflek­sją na temat powszech­nej znie­czu­li­cy i obo­jęt­no­ści na krzyw­dę dru­gie­go czło­wie­ka. Oraz apel do wszyst­kich, któ­rzy nie są obo­jęt­ny­mi sępami.
W związ­ku z fak­tem, iż opi­sy­wa­na spra­wa budzi w Szy­ma­sie sil­ne emo­cje, w cza­sie nagry­wa­nia wymsknę­ło mu się kil­ka wul­ga­ry­zmów. Pod­cast wyłącz­nie dla słu­cha­czy dorosłych.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

 • mafia­mix

  War­sza­wa, Pixel Heaven, posta­no­wi­łem że dwor­ca cen­tral­ne­go na miej­sce impre­zy pój­dę pie­cho­tą (dla zdro­wia któ­re­go mi ostat­nio bra­ku­je), tro­chę mi to zaję­ło ale dotar­łem. W dro­dze mia­łem podob­ne zda­rze­nie, facet jechał na rowe­rze ale widocz­nie nie czuł się naj­le­piej, nie wiem może udar albo coś podob­ne­go ale po pro­stu zemdlał i prze­wró­cił się na rowe­rze. Zda­rze­nie widzia­łem tak z odle­gło­ści 50 m, obok prze­cho­dzi­ło napraw­dę spo­ro osób zresz­tą, była sobo­ta przed połu­dniem, masa ludzi się krę­ci­ła, NIKT NIE ZAREAGOWAŁ nim dobie­głem do czło­wie­ka. Mam wra­że­nie że ludzie boją się reago­wać na leżą­cych ludzi, dopie­ro jak już w mia­rę sytu­acja była opa­no­wa­na i czło­wiek już sie­dział (sta­nąć na nogi nie był wsta­nie) pode­szła mło­da dziew­czy­na a potem kobie­ta zapy­tać czy wszyst­ko w porząd­ku. Tak nie powin­no być, a mam wra­że­nie że będzie jesz­cze gorzej. Rośnie Nam poko­le­nie ludzi któ­rzy bez super­mo­cy nie będą wsta­nie pomóc dru­gie­mu człowiekowi.

  • Szy­mas

   :/
   Nie rozu­miem, z cze­go to wyni­ka. Gdy­by cho­dzi­ło o resu­scy­ta­cję, to ok – ktoś może nie mieć o tym poję­cia, ktoś może mieć jakieś opo­ry, ktoś może się brzy­dzić. Ale jak moż­na prze­cho­dzić obo­jęt­nie obok czło­wie­ka leżą­ce­go na środ­ku uli­cy? Albo prze­je­chać samo­cho­dem obok miej­sca wypad­ku i nawet nie wezwać policji/pogotowia?
   I wła­śnie jest coraz gorzej, bo ludzie maso­wo prze­rzu­ca­ją odpo­wie­dzial­ność na innych, a sami nie reagu­ją. I to doty­czy ogó­łu funk­cjo­no­wa­nia w spo­łe­czeń­stwie. Sytu­acja sprzed mie­sią­ca: chło­pak z gim­na­zjum stoi na przy­stan­ku i nagle rzu­ca chu­s­tecz­kę i jakiś papie­rek na chod­nik. Cała masa osób spo­glą­da na to, nikt się nie odzy­wa. Pod­cho­dzę do nie­go i mówię: „Czło­wie­ku, dwa metry od Cie­bie swoi kosz. Pod­nieś to.” Mło­dy do mnie, że się roz­pu­ści. „Wiesz, ile będzie się roz­pusz­czać? Dla Cie­bie to dwa kro­ki i jakieś 30 sekund robo­ty.” Mło­dy pysku­je, ale w koń­cu pod­no­si chu­s­tecz­kę i wyrzu­ca do kosza. Kil­ka osób kiwa gło­wą, resz­ta odwra­ca wzrok, gdy na nich spoglądam –»
   Z sytu­acji bar­dziej eks­tre­mal­nych: Pierw­sze­go kwiet­nia jakiś facet zasłabł w pobli­żu pętli tram­wa­jo­wej. Jakaś kobie­ta wbi­ła do skle­pu spo­żyw­cze­go i mówi, że na chod­ni­ku leży jakiś facet. NIKT JEJ NIE UWIERZYŁ.

 • mafia­mix

  To jest głu­pie poko­le­nie Super­bo­ha­te­rów któ­re nie ma poję­cia co to boha­ter­stwo i jedy­ne gdzie są sil­ny to w kon­tak­tach świa­tło­wo­do­wych. Wiem, że jestem zło­śli­wy ale nie mam już tole­ran­cji na taki brak reak­cji żeby dru­gie­mu czło­wie­ko­wi pomóc. Nie chcę gene­ra­li­zo­wać ale takie mam wła­śnie przemyślenia.

  • Man­do­us

   Ale to nie jest tak, że tyl­ko mło­de poko­le­nie nie reagu­je. Ludzie ogól­nie nie reagu­ją. Serio nie spro­wa­dzaj­my tego do tego, że głup­ki się głu­pich fil­mów naoglądali.

   • Szy­mas

    A no. To doty­czy wszyst­kich warstw spo­łecz­nych i ludzi w każ­dym wieku… =(

    • mafia­mix

     Wiem, że doty­czy wszyst­kich ale więk­szy kon­takt mam z mło­dy­mi ludź­mi póki co więc tym szcze­gól­nie mam ocho­tę wytknąć fakt że jara­ją się fil­ma­mi o super­bo­ha­te­rach a gdy fak­tycz­nie jest potrzeb­na pomoc to odwra­ca­ją wzrok.

  • Szy­mas

   Pew­nie zwra­casz uwa­gę na „świa­tło­wo­dy”, bo w necie wszy­scy są patrio­ta­mi, refor­ma­to­ra­mi, krze­wi­cie­la­mi wia­ry, idei etc. Na FB każ­dy krzy­czy, cze­go to nie (z)robi. Sam wspo­mnia­łem w pod­ca­ście o zna­nym z memów haśle „kozak w necie, p**da w świe­cie”. Ludzie są potwor­nie bier­ni. A my – jako jed­nost­ki bar­dziej aktyw­ne – musi­my zwra­cać im na to uwa­gę. Nie tyl­ko reago­wać, ale też jakoś docie­rać do jed­no­stek pasyw­nych, zrzu­ca­ją­cych odpo­wie­dzial­ność na innych.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608553 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996