Rachel Rising vol 1: Cień śmierci

Jerry bie­rze na warsz­tat autor­ski komiks Terry’ego Moore, a kon­kret­nie pierw­szy, zbior­czy tom serii „Rachel Rising” zaty­tu­ło­wany „Cień śmierci”. Zanim przej­dzie do samego komiksu, opo­wiada jed­nak pokrótce o nowym gra­czu na naszym komik­so­wym rynku, jakim stało się wydaw­nic­two Fan­ta­sma­go­rie. Prze­cho­dząc do sedna, oma­wia stronę gra­ficzną, zasta­na­wia się na tym czy komiks spraw­dza się jako hor­ror oraz czy ten pierw­szy tom można czy­tać auto­no­micz­nie. Na koniec zaś dywa­guje na temat tego co możemy otrzy­mać w przy­szło­ści. Zapra­szamy!

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.