Pustkowie

W miej­sco­wo­ści Pustina, gdzieś przy gra­nicy pol­sko-cze­skiej, toczy się gra o prze­trwa­nie całej spo­łecz­no­ści. Po jed­nej stro­nie stoi kopal­nia, która chce prze­jąć tereny Pustiny, po dru­giej Sta­ro­sta Hana Siko­rová, która wal­czy o utrzy­ma­nie mia­steczka przy życiu. Pew­nego wie­czoru nie wraca do domu jej czter­na­sto­let­nia córka, która wkrótce zostaje zna­le­ziona mar­twa. Jak do tego doszło? Czy to próba zastra­sze­nia nie­po­kor­nej sta­ro­ściny, zbrod­nia w afek­cie, czy może przy­czyna jest jesz­cze inna? O tym prze­ko­na­cie się oglą­da­jąc cze­ski serial pro­duk­cji HBO, czyli Pust­ko­wie.

Czy warto zain­te­re­so­wać się tym seria­lem, od naszych połu­dnio­wych sąsia­dów? Jak wypada Pust­ko­wie na tle innych kry­mi­na­łów ostat­nich lat? Czy widać rękę HBO? O tym i wielu innych kwe­stiach opo­wie Wam dziś Jerry.

 

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.