Przez stany POPświadomości

W dniu dzi­siej­szym zapra­szamy Was na wyprawę Przez stany POPświa­do­mo­ści. Waszym prze­wod­ni­kiem będzie Bogu­sia, która nie tylko opo­wie o wyda­nej przez SQN książce, za którą odpo­wia­dają Jakub Ćwiek, Agata Kra­jew­ska, Patryk Jurek, Radek Teklak i Bar­tek Czar­to­ry­ski, ale i wspo­mni o towa­rzy­szą­cej jej tra­sie pro­mo­cyj­nej i o wszyst­kim, co z nią zwią­zane. Czy Kubie i jego zna­jo­mym udało się odna­leźć stu­dzienkę Pennywise’a? Czy może tra­fili do Tromy? Czy w książce znaj­duje się mate­riał foto­gra­ficzny? Czego można się spo­dzie­wać po spo­tka­niach autor­skich orga­ni­zo­wa­nych w ramach pro­mo­cji książki? Czy wresz­cie warto tę publi­ka­cję prze­czy­tać? O tym posłu­cha­cie już dziś w Kon­glo­me­ra­cie pod­ca­sto­wym!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

 • O, jak miło, debiutu słu­chało się świet­nie, zacie­ram rączki 🙂 

  • Bogu­sia

   Dzięki 🙂 Mam nadzieję, że dobrze się słu­chało 🙂
   Tym razem chło­paki zadbali o jakość mojego gada­nia, bo to debiu­tanc­kie nagra­nie pole­ciało z mini­mal­nym mon­ta­żem. Tutaj sły­chać róż­nicę 🙂

 • Tucano

  Ćwieka jesz­cze nie czy­ta­łem, ale mnie prze­ko­na­łaś do spró­bo­wa­nia. Mam dużo pol­skiej fan­ta­styki do nad­ro­bie­nia 🙂

  • Bogu­sia

   Hej, Hej!
   Dzię­ku­jemy za komen­tarz 🙂 Cie­szę się, że nagra­nie się spodo­bało i że udało mi się Cię zachę­cić.
   Ćwie­kowi warto dać szansę, szcze­gól­nie jeśli lubisz nie­ty­powe pomy­sły. Chyba jedną z naj­lep­szych rze­czy na począ­tek jest cykl o „Chłop­cach” – pierw­sze dwa tomy to praw­dziwy miks moty­wów (od Pio­tru­sia Pan po opo­wie­ści o gan­gach moto­cy­klo­wych). Do tego czyta się go naprawdę szybko i zabaw­nie. Chyba, że jesteś zwo­len­ni­kiem raczej „kla­sycz­nej” fan­ta­styki i zabawy mitycz­nymi moty­wami to wtedy zde­cy­do­wa­nie pole­cam „Kłamcę”. Naj­le­piej zacząć wła­śnie, od któ­rejś z tych naj­po­pu­lar­niej­szych serii, tak żeby spraw­dzić, czy to w ogóle Ci się spodoba. Oczy­wi­ście, w wol­nej chwili podziel się opi­nią po lek­tu­rze 🙂
   Z tymi zale­gło­ściami to nor­malna sprawa! Znamy to 🙂
   Pozdro­wie­nia 🙂