Przez stany POPświadomości

W dniu dzi­siej­szym zapra­sza­my Was na wypra­wę Przez sta­ny POPświa­do­mo­ści. Waszym prze­wod­ni­kiem będzie Bogu­sia, któ­ra nie tyl­ko opo­wie o wyda­nej przez SQN książ­ce, za któ­rą odpo­wia­da­ją Jakub Ćwiek, Aga­ta Kra­jew­ska, Patryk Jurek, Radek Teklak i Bar­tek Czar­to­ry­ski, ale i wspo­mni o towa­rzy­szą­cej jej tra­sie pro­mo­cyj­nej i o wszyst­kim, co z nią zwią­za­ne. Czy Kubie i jego zna­jo­mym uda­ło się odna­leźć stu­dzien­kę Pennywise’a? Czy może tra­fi­li do Tro­my? Czy w książ­ce znaj­du­je się mate­riał foto­gra­ficz­ny? Cze­go moż­na się spo­dzie­wać po spo­tka­niach autor­skich orga­ni­zo­wa­nych w ramach pro­mo­cji książ­ki? Czy wresz­cie war­to tę publi­ka­cję prze­czy­tać? O tym posłu­cha­cie już dziś w Kon­glo­me­ra­cie podcastowym!

Bogusia Szewczyk

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

 • O, jak miło, debiu­tu słu­cha­ło się świet­nie, zacie­ram rączki 🙂 

  • Bogu­sia

   Dzię­ki 🙂 Mam nadzie­ję, że dobrze się słuchało 🙂
   Tym razem chło­pa­ki zadba­li o jakość moje­go gada­nia, bo to debiu­tanc­kie nagra­nie pole­cia­ło z mini­mal­nym mon­ta­żem. Tutaj sły­chać różnicę 🙂

 • Tuca­no

  Ćwie­ka jesz­cze nie czy­ta­łem, ale mnie prze­ko­na­łaś do spró­bo­wa­nia. Mam dużo pol­skiej fan­ta­sty­ki do nadrobienia 🙂

  • Bogu­sia

   Hej, Hej!
   Dzię­ku­je­my za komen­tarz 🙂 Cie­szę się, że nagra­nie się spodo­ba­ło i że uda­ło mi się Cię zachęcić.
   Ćwie­ko­wi war­to dać szan­sę, szcze­gól­nie jeśli lubisz nie­ty­po­we pomy­sły. Chy­ba jed­ną z naj­lep­szych rze­czy na począ­tek jest cykl o „Chłop­cach” – pierw­sze dwa tomy to praw­dzi­wy miks moty­wów (od Pio­tru­sia Pan po opo­wie­ści o gan­gach moto­cy­klo­wych). Do tego czy­ta się go napraw­dę szyb­ko i zabaw­nie. Chy­ba, że jesteś zwo­len­ni­kiem raczej „kla­sycz­nej” fan­ta­sty­ki i zaba­wy mitycz­ny­mi moty­wa­mi to wte­dy zde­cy­do­wa­nie pole­cam „Kłam­cę”. Naj­le­piej zacząć wła­śnie, od któ­rejś z tych naj­po­pu­lar­niej­szych serii, tak żeby spraw­dzić, czy to w ogó­le Ci się spodo­ba. Oczy­wi­ście, w wol­nej chwi­li podziel się opi­nią po lekturze 🙂
   Z tymi zale­gło­ścia­mi to nor­mal­na spra­wa! Zna­my to 🙂
   Pozdrowienia 🙂

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607190 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996