Przejażdżka

Seks, dziw­ne zbie­gi oko­licz­no­ści, tajem­ni­ca, zbrod­nia, psy­cho­pa­ci, wyra­fi­no­wa­ne tor­tu­ry – to cha­rak­te­ry­stycz­ne ele­men­ty pro­zy Jac­ka Ket­chu­ma. Way­ne, bar­man i poten­cjal­ny zabój­ca, zawsze tchó­rzy w ostat­niej chwi­li. Pod­czas wyciecz­ki pra­wie dusi swo­ją dziew­czy­nę. Po jej uciecz­ce Way­ne zauwa­ża kobie­tę i męż­czy­znę. Na jego oczach para popeł­nia bru­tal­ne mor­der­stwo. W jed­nym ze spraw­ców bar­man roz­po­zna­je sta­łe­go klien­ta baru. W jego cho­rej gło­wie powsta­je plan kosz­mar­nej prze­jażdż­ki… Opar­ty na auten­tycz­nych wyda­rze­niach, pełen roz­bu­cha­nych emo­cji i okro­pieństw dra­mat Ket­chu­ma nie­od­par­cie wcią­ga i pochła­nia czytelnika!

Do powie­ści dołą­czo­no opo­wia­da­nie Chwasty.

W pod­ca­ście usły­szy­cie przez chwi­lę Jac­ka Ketchuma!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607462 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996