Przejażdżka

Seks, dziwne zbiegi oko­licz­no­ści, tajem­nica, zbrod­nia, psy­cho­paci, wyra­fi­no­wane tor­tury – to cha­rak­te­ry­styczne ele­menty prozy Jacka Ket­chuma. Wayne, bar­man i poten­cjalny zabójca, zawsze tchó­rzy w ostat­niej chwili. Pod­czas wycieczki pra­wie dusi swoją dziew­czynę. Po jej ucieczce Wayne zauważa kobietę i męż­czy­znę. Na jego oczach para popeł­nia bru­talne mor­der­stwo. W jed­nym ze spraw­ców bar­man roz­po­znaje sta­łego klienta baru. W jego cho­rej gło­wie powstaje plan kosz­mar­nej prze­jażdżki… Oparty na auten­tycz­nych wyda­rze­niach, pełen roz­bu­cha­nych emo­cji i okro­pieństw dra­mat Ket­chuma nie­od­par­cie wciąga i pochła­nia czy­tel­nika!

Do powie­ści dołą­czono opo­wia­da­nie Chwa­sty.

W pod­ca­ście usły­szy­cie przez chwilę Jacka Ket­chuma!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.