Przecast 6 – Jest Bogusia, będzie o porno

Witamy w Przecaście, czyli w przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem, tj. w regularnym cyklu luźnych rozmów twórców i przyjaciół Konglomeratu o tym, co aktualnie dzieje się w popkulturze. W tym tygodniu przyglądamy się newsom dotyczącym filmów, seriali, komiksów i giereczek, a następnie w związku z zapowiedziami serialu "The Bewitcher" dzielimy się z Wami naszymi przemyśleniami na temat branży porno parodii. Co myślimy o nowym Puchatku? Czy zechcemy wstąpić do "Klubu książki" zrzeszającego zafascynowane Greyem panie po pięćdziesiątce? Jak reagujemy na informację o tym, że Charles Bronson powrócił (w ciele Bronziego) i cały czas szuka zemsty? Czy Danny Boyle odświeży franczyzę Jamesa Bonda? Co sądzimy o zapowiedziach "Avengers", "Deadpoola" i nowego superbohaterskiego uniwersum Netfliksa? Kto czeka na powrót "Karła"? Dowiecie się tego już za chwilę. Dokładny spis tematów znajdziecie poniżej:

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Rafał Siciński

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

 • Kon­rad Murawski

  Tą roz­mo­wą o hej­cie w związ­ku z Fan­ta­stycz­ny­mi zwie­rzę­ta­mi poka­za­li­ście, że nie macie poję­cia o tema­cie – na zasa­dzie nie wiem o co cho­dzi, ale się wypowiem.
  Po pierw­sze co to zna­czy „inter­net hej­tu­je” – ilu inter­na­tów potrze­ba, żeby tak napi­sać? 5, 10, a może 3%
  Po dru­gie w książ­kach jest napi­sa­ne, że Her­mio­na jest biała
  Po trze­cie zarzut hipo­kry­zji pole­ga na tym, że Row­ling jest jed­ną z gło­śniej­szych femi­ni­stek, ale mil­czy w kwe­stii akto­ra w swo­im filmie

  • Bogu­sia

   Słusz­na uwa­ga. Cza­sa­mi czy­ta­jąc opi­nie inter­nau­tów daje­my się wkrę­cać. Im wię­cej nega­tyw­nych komen­ta­rzy tym bar­dziej czy­tel­nik się dener­wu­je :/ Fak­tem jest, że w dobie takie­go inter­ne­to­we­go hej­tu, na wszyst­ko, te pozy­tyw­ne opi­nie gdzieś zni­ka­ją, a z ogó­łu dys­ku­sji pozo­sta­ją w pamię­ci tyl­ko te, któ­re naj­bar­dziej nas ziry­to­wa­ły lub zniesmaczyły.
   W całej tej glo­bal­nej dys­ku­sji o fil­mie jest jesz­cze jed­na kon­tro­wer­syj­na rzecz, o któ­rej w ogó­le nie wspo­mnie­li­śmy. Kwe­stia homo­sek­su­ali­zmu Dumbledore„a i tego, że reży­ser począt­ko­wo zapo­wia­dał, że ten wątek będzie w dru­gim fil­mie poru­szo­ny. Row­ling, jako autor­ka sce­na­riu­sza obe­rwa­ła i szcze­rze mówiąc tro­chę rozu­miem, że w nie­któ­rych kwe­stiach nie zabie­ra gło­su lub uci­na dyskusję.

  • https://uploads.disquscdn.com/images/fcaee58858506159d19d010d48d60bb6ba14611f4ad4bf39b0506291322dbffc.png opie­ram swo­ją wypo­wiedź na pod­sta­wie tego twe­eta. Rze­czy­wi­ście nie prze­czy­ta­łem zno­wu tych 7 czy 8 ksią­żek tyl­ko po to żeby spraw­dzić czy rze­czy­wi­ście nie jest wspo­mnia­ny ten kolor skó­ry, zawie­rzy­łem autorce.

   Jeże­li mówi­my że inter­net hej­tu­je to nie zna­czy że cały… To taka figu­ra reto­rycz­na. Ja np. nie hej­tu­ję. To nie jest dys­ku­sja na pozio­mie aka­de­mic­kim, żeby też poda­wać bada­nia sta­ty­stycz­ne na popar­cie jakie­goś swo­je­go twier­dze­nia. Temat jest poru­sza­ny w wie­lu miej­scach… red­dit, stro­ny fil­mo­we a pew­nie i ser­wi­sy plotkarskie.
   Ile trze­ba inter­ne­tu, żeby powie­dziećć że inter­nau­ci czymś żyją? Mamy uni­kać takie­go stwier­dze­nia bo ktoś powie coś podobnego? 

   Zazna­czy­li­śmy że zarzu­ca­ją Row­ling w związ­ku z Dep­pem hipokryzję. 

   Po co szu­kać dymu?

 • anty

  Dead­po­ol śred­nio mi się podo­bał. Na 2 pój­dę tyl­ko dla­te­go, że za reży­se­rię odpo­wia­da David Leitch, ten od Ato­mic Blon­de i Joh­na Wic­ka <3 to daje nadzie­ję na dobry film.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6609291 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996