Polcon 2016

Dzi­siej­szy odci­nek jest luź­nym zbio­rem kil­ku moich prze­my­śleń po zakoń­czo­nym przed kil­ko­ma dnia­mi kon­wen­cie Polcon. Nie jest to dogłęb­na ana­li­za punkt po punk­cie, a jedy­nie ogól­na, bar­dzo luź­na i moc­no subiek­tyw­na rela­cja. Dla­cze­go lubię kon­wen­to­wy Wro­cław? Jak wsze­dłem na teren impre­zy? Dla­cze­go tym razem nie byłem głod­ny? Gdzie odbył się naj­lep­szy panel dys­ku­syj­ny tego­rocz­ne­go Polco­nu? O czym roz­ma­wia­łem z Jac­kiem Ket­chu­mem przy piwie? Co nagrał dla Kon­glo­me­ra­tu Edward Lee oraz jak korzy­sta­no z ubi­ka­cji pierw­sze­go dnia konwentu?

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Żar­łok Tv

  Świet­nie! Mogłeś wkle­ić te sam­ple do audy­cji 🙂 od razu bym je usły­szał. Jestem ich bar­dzo cie­ka­wy. Na Kecza­pa, uhm, tzn na Kecza­ma sam bym poszedł 🙂 Też mnie to dzi­wi i mar­twi że współ­cze­śni sa oble­ga­ni, a sta­rzy wyja­da­cze tyl­ko przez geeków. Zawsze mnie to dzi­wi­ło. A co do food truc­ków – to jak ci tak sma­ło­ko­wa to powi­nie­neś obej­rzeć całą play­li­stę ZTV „Food­Truc­ki”. Z jakie­go busa jadłeś? Jak na razie zrecenzowałem/nagrałem i cze­ka na mon­taż: UNICO, Gofreak/Król Leski/Świder Food Truck / Roz­bry­ka­na Owca / Aki­ta Ramen / Los Plac­kos / Momo Kuch­nia Tybetańska

  • Man­do­us

   Ja aku­rat nie jadłem nic cie­ka­we­go. Jakaś jadło­daj­nia zro­bio­na na komu­nę była wysta­wio­na i u nich się sto­ło­wa­łem. Ale na bro­war na festi­wa­lu tro­chę kasy poszło. Wstaw­ki myśla­łem nawet by dać ale nagry­wa­li­śmy je razem z buria­lem i uma­wia­li­śmy się, że zro­bi­my razem pod­ca­sty więc się wstrzy­ma­łem. Na dniach pew­nie zro­bi­my jed­ne­go Kechu­ma to tam pój­dzie ta krót­ka pole­can­ka „Cześć, nazy­wam się… a wy słu­cha­cie…”. I to będzie myślę zawsze lecia­ło w rec­kach Ket­chu­mów i Lee a kil­ka pew­nie w naj­bliż­szym cza­sie zro­bi­my. Tyl­ko to ma z 5 sekund pew­nie mak­sy­mal­nie. Te dłuż­sze (ok 30 sekun­do­we) pój­dą w kon­kret­nych pod­ca­stach. Lee już nie­ba­wem ale tak jak mówi­łem Lee gadał nie na temat, głów­nie nie o kon­wen­cie więc nawet bar­dziej by tutaj paso­wał. Ket­chum pój­dzie cho­le­ra wie kie­dy. Jak w Pol­sce wyj­dzie jego nowa książ­ka. Może jesie­nią, może póź­niej. Z tych krót­kich zapo­wie­dzi Kon­glo­me­ra­tu może potem też skle­ję jakie­goś pro­mo­sa. Zobaczymy.

   • Szy­mas

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608553 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996