Pierwsze wrażenia – The Orville

Nowy sezon seria­lowy na hory­zon­cie. Po pierw­szych wra­że­niach Jerry’ego z serialu „Ame­ri­can Hor­ror Story: Cult”, Mando zapra­sza Was na krót­kie omó­wie­nie otwar­cia pre­mie­ro­wej pro­duk­cji -„The Orville” – Setha MacFarlane’a, który w zało­że­niu miał być paro­dią „Star Treka”. Jak osta­tecz­nie zapo­wiada się ten serial? Czy pilo­ta­żowy odci­nek speł­nił swoje zada­nie? Czy udało się twórcy uzy­skać odpo­wiedni balans pomię­dzy humo­rem, oby­cza­jówką a dra­ma­tem? Jak dużo mamy tutaj każ­dego z tych gatun­ków i czy stoją one na wystar­cza­jąco wyso­kim pozio­mie? Czy fani takich seriali jak „Family Guy” i „Ame­ri­can Dad” będą zado­wo­leni z seansu „The Orville”? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • anty

  i tak pew­nie będzie to lep­sze niż zapo­wia­da­jący się na poprawny poli­tycz­nie, lewacki do bólu Star Trek :>

  • Man­dous

   Ja aku­rat z tymi dwoma pro­ble­mami mam naj­mniej­szy pro­blem, a że też orto­dok­syj­nym fanem Star Treka nie jestem i na razie naj­le­piej oglą­dało mi się kry­ty­ko­wany przez więk­szość „Enter­prise”, to pew­nie będę się dobrze bawił i na tym.

   • anty

    podzi­wiam, mnie nudzą bez­pł­ciowe i zamu­la­jące pro­pa­gan­dami pro­duk­cje :> zrób pod­cast o Enter­prise, ten sezon mógł­bym oglą­dać tylko w małych daw­kach :> ze ST zde­cy­do­wa­nie wolę filmy, z seriali wspo­mi­nam naj­mi­lej jakieś ramotki z lat ątych, które w cza­sach bez inter­netu przy­jem­nie się dzie­cia­kowi oglą­dało (poje­dy­nek z gumo­wym gadem! ) i dziś pew­nie też jako cie­ka­wostki :> ogó­łem wie­rzę w UFO i myślę, ze życie kosmi­tów jest naj­bliż­sze tym ze Star Treka, a i nasze pew­nie takie będzie za X stu­leci :>

    • anty

     obej­rza­łem 1 odc. Orville, dzięki Two­jemu pod­ca­stowi, i powiem Ci, że dzi­wię się hej­te­rom, bo to było bar­dzo przy­jemne, faj­nie zagrane, lek­kie, i prze­ślicz­ne­eeeeeeee :> a jak na mój gust nawet lepiej,że to bar­dziej quasi-kome­dia oby­cza­jowa z suchar­kami niż stricte kome­dia :>