Pierwsze wrażenia – Powrót serialu Prison Break

„Pri­son Break: Sazany na śmierć” to serial, który w poło­wie pierw­szej dekady XXI wieku spo­wo­do­wał nie­małą rewo­lu­cję na szkla­nym ekra­nie. Wiele osób do dziś dekla­ruje, że wła­śnie od tego tytułu roz­po­częła się ich przy­goda z seria­lami oglą­da­nymi na bie­żąco. „Pri­son Break” to też według wielu sza­blo­nowy przy­kład poka­zu­jący, jak kon­cer­towo „zaje­chać” serial i z dobrego pomy­słu wyj­ścio­wego zro­bić osta­tecz­nie auto­pa­ro­dię. I wresz­cie „Pro­son Break” to kolejny serial, który na fali reak­ty­wa­cji powró­cił po latach na ekrany. Jak oce­niam ory­gi­nalne sezony? Czy byłem fanem tego serialu? Czy cze­ka­łem na nową odsłonę i jak spraw­dziło się jej otwar­cie? O tym i o wielu innych tema­tach posłu­cha­cie w kolej­nym odcinku z serii „Pierw­sze wra­że­nia”.

Pod­cast jest bez­spoj­le­rowy, ale jeśli bar­dzo nie chce­cie poznać infor­ma­cji na temat zakoń­cze­nia 4. sezonu to omiń­cie frag­ment 12:37 – 16:40.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Man­dous

    Małe spro­sto­wa­nie. Nowy sezon będzie miał 9 odcin­ków. Nie istotny fakt ale błęd­nie mówi­łem dwa razy, że 8.