Pierwsze wrażenia – Blood Drive

Mando bierze na tapetę świeżą premierę od telewizji SyFy i platformy Showmax - "Blood Drive" - serial, który z założenia ma być współczesną, epizodyczną realizacją konwencji grindhouse'u. Czy kino próbujące być złe trafia do fana złego kina? Czy serial zadowoli konkretną grupę odbiorców? Czy jest tylko trochę czy bardzo mocno przefajnowany? Jak sprawdza się jego otwarcie i czy potrafi ono dostarczyć odpowiedniej dawki rozrywki? I wreszcie czy Mando planuje dalej pozostać z tym serialem? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziecie w dzisiejszej krótkiej audycji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Powiem otwar­cie, że po obej­rze­niu tra­ile­ra, któ­ry pół inter­ne­tu dopro­wa­dził do eks­ta­zy, pla­no­wa­łem total­nie odpu­ścić ten serial. Man­do, Ty mówisz, że Ci nie pod­cho­dzi to sile­nie się na odda­nie spe­cy­ficz­ne­go kli­ma­tu kina lat 70-tych i 80-tych, a ja ma na takie rze­czy aler­gię. To co robi Robert Rodri­gu­ez („Macze­ta”, „Pla­net ter­ror”), fil­my pokro­ju „Iron sky”, czy „Kung fury””, albo „dzie­ła” innych twór­ców pró­bu­ją­cych stwo­rzyć kul­to­we kino gro­szo­we, w więk­szo­ści przy­pad­ków oka­zu­ją się być total­nie nie­straw­ne. Na tych pro­duk­cjach bawi się dobrze tyl­ko eki­pa na pla­nie. Wszyst­ko przez to, że więk­szość ludzi, któ­rzy pró­bu­je to zro­bić, kom­plet­nie nie rozu­mie z cze­go wyni­ka popu­lar­ność i ten bar­dzo uni­ka­to­wy sznyt tego rodza­ju kina. Nie czu­ją, że nie wystar­czy dać sty­li­zo­wa­ny filtr, cyc­ki i tro­chę krwi, aby powsta­ło coś faj­ne­go. Oczy­wi­ście moż­na to zro­bić dobrze („Hobo with a shot­gun” Eise­ne­ra), ale to są raczej wyjąt­ki potwier­dza­ją­ce regu­łę. I mimo tego, że na razie i w dzi­siej­szym pod­ca­ście i paru innych zaufa­nych miej­scach widzia­łem dobre opi­nie, to chy­ba pocze­kam jak się serial roz­wi­nie. Tak­że cze­kam na info po dal­szych odcinkach!

    • Man­do­us

      Sta­wiam, że ci się raczej nie spodo­ba bo sty­li­zo­wa­ny filtr, cyc­ki i dużo krwi to krót­ki ale dość dokład­ny opis tego seria­lu. Tak­że lepiej zmar­nuj czas na coś innego 🙂

  • anty

    kon­wen­cja kon­wen­cją, ale sam w sobie faj­ny i o to tyl­ko powin­no cho­dzić. Za to Stran­ger Things wynu­dzi­ło mnie strasznie.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607462 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996