Noc Grozy i Horrorów: Slumber, Dead Awake, Baba Jaga, To przychodzi po zmroku

Paweł Mate­ja z Kar­pio­we­go pod­ca­stu i Car­pe Noc­tem wybrał się na dru­gi z mara­to­nów ser­wo­wa­nych pod szyl­dem Noc Gro­zy i Hor­ro­rów. Dane mu było obej­rzeć dwa przed­pre­mie­ro­we fil­my – Slum­ber oraz Dead Awa­ke, a tak­że To przy­cho­dzi po zmro­ku i Babę Jagę. Czy w przy­pad­ku dwóch pierw­szych tytu­łów jest na co cze­kać? Jak spraw­dzi­ła się czer­pią­ca ze sło­wiań­skie­go folk­lo­ru Baba Jaga? Co Paweł sądzi o To przy­cho­dzi o zmro­ku, któ­ry to film jakiś czas temu oma­wiał tak­że Sku­ra? Posłuchajcie!

Paweł Mateja

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

  • Man­do­us

    Taka cie­ka­wost­ka. Kie­dyś po dłuż­szej roz­mo­wie na cza­cie, na temat tej sen­nej przy­pa­dło­ści, któ­rej nie doświad­czy­łem i nie wiem o czym mowa, włą­czy­łem sobie ten doku­ment „The Night­ma­re” na Net­fli­xie i po 30 minu­tach… zasnąłem 🙂

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608687 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996