Niezgodna tom 2: Zbuntowana

Vero­nica Roth prezentuje„Zbuntowaną” – drugi tom serii „Nie­zgodna”.

Kon­flikt pomię­dzy frak­cjami zmie­nia się w wojnę, łowcy zawzię­cie tro­pią NIEZGODNYCH. Wśród Nie­ustra­szo­nych sze­rzy się zdrada. A Tris staje przed nowym wybo­rem – jesz­cze bar­dziej nie­unik­nio­nym i jesz­cze bar­dziej dra­ma­tycz­nym. Czy zary­zy­kuje wszystko, żeby oca­lić tych, któ­rych kocha?

Po dłu­giej prze­rwie, Mando i Bogu­sia powra­cają do wykre­owa­nego przez Roth świata. Zagłę­biają się w fabu­larne zawi­ło­ści kon­ty­nu­acji mło­dzie­żo­wego hitu, poszu­ku­jąc sensu i logicz­nego wytłu­ma­cze­nia dla przed­sta­wio­nej fabuły. Czy Roth odro­biła lek­cje? Czy powrót do zruj­no­wa­nego Chi­cago oka­zał się dobrą roz­rywką? Jak bar­dzo boha­terka działa nam na nerwy? Co naj­bar­dziej roz­śmie­szyło Mando? Jak Bogu­sia spę­dza wolny czas? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia tylko w Kon­glo­me­ra­cie Pod­ca­sto­wym. Zapra­szamy do odsłu­chu „Zmu­to­wa­nej”… Tfu, tfu.. Przed wami „Zbun­to­wana” 🙂

Uwaga!!! Pod­cast zawiera sporą dawkę hehesz­ków, bzdur oraz cha­otycz­nych wypo­wie­dzi. W razie potrzeby skon­sul­tuj się z pro­wa­dzą­cymi lub z kim tylko chcesz!

Zapra­szamy!

Spis tre­ści:

  • 0:00:01 – 0:44:09 – strefa bez spoj­le­rów
  • 0:44:10 – 1:11:13 – strefa spoj­le­rowa

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.