Niesamowity Spider-Man 2

Peter i Gwen koń­czą liceum i pró­bują uło­żyć sobie życie. Nie­stety finał star­cia Spi­der-Mana z Jasz­czu­rem i śmierć kapi­tana Stacy’ego nie­ustan­nie rzuca cień na ich zwią­zek, nie pozwa­la­jąc na roz­kwit uczuć. Gwen pla­nuje wyje­chać na Oxford, zaś zagu­biony Peter musi sta­wić czoła nowym wyzwa­niom. W Nowym Jorku nie­mal rów­no­cze­śnie poja­wiają się umie­ra­jący i pra­gnący krwi Spi­der-Mana Harry Osborn oraz nie­obli­czalny Elec­tro.

Witamy w kolej­nej audy­cji o fil­mo­wych wcie­le­niach Petera Par­kera. Czy Nie­sa­mo­wity Spi­der-Man 2 jest lep­szy od swo­jego poprzed­nika? Jak roz­wija się Peter w wyko­na­niu Gar­fielda? Czy Webb wyko­rzy­stał poten­cjał tkwiący w Gwen, Har­rym i Elec­tro? Jak oce­niamy mocny finał filmu? A jak nastę­pu­jącą po nim zapo­wiedź dal­szych wyda­rzeń? Wszyst­kiego dowie­cie się z dzi­siej­szego pod­ca­stu. Nato­miast w kolej­nych dniach się­gniemy po komiksy i damy Wam znać, co myślimy o Home­co­ming.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.