Morderstwo na polu golfowym

Recen­zja kry­mi­nału Aga­thy Chri­stie – jed­nej z pierw­szej ksią­żek, w któ­rej poja­wił się Her­ku­les Poiroit.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • Jakub Szczotka

    A links is the oldest style of golf course, first deve­lo­ped in Sco­tland. The word „links” comes via the Scots lan­gu­age from the Old English word hlinc : „rising gro­und, ridge” and refers to an area of coastal sand dunes and some­ti­mes to open par­kland. Links land is typi­cally cha­rac­te­ri­sed by dunes, an undu­la­ting sur­face, and a sandy soil unsu­ita­ble for ara­ble far­ming but which readily sup­ports various indi­ge­nous brown­top bents and red fescue gras­ses, that result in the firm turf asso­cia­ted with links cour­ses and the «run­ning» game.
    za Wiki­pe­dia