Moje seriale cz. 20: Sezon 2016/2017

Zapra­szam na kolejny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żywca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seriale, które oglą­dam. Co pole­cam, czego nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krótko i prze­kro­jowo.

W dzi­siej­szej audy­cji nie ogra­ni­czam się do mniej­szych okre­sów cza­so­wych i pór roku, ale ósmy zestaw seriali z minio­nego sezonu dobra­łem ponow­nie tema­tycz­nie. A dzi­siaj na warsz­tat biorę dwa seriale:

  • 0:01:28 – Star Wars Rebels, sezon 3 (10:27 – 13:04 spo­iler doty­czący Dar­tha Maula)
  • 0:11:08 – Star Wars For­ces of Destiny, sezon 1A (25:27 – Jerry)

Warto zwró­cić uwagę, że jest to jedna z nie­wielu dostęp­nych w inter­ne­cie recen­zji serialu „Siły prze­zna­cze­nia”, którą przy­go­to­wali fani „Gwiezd­nych wojen” będący jed­no­cze­śnie ojcami cztero i pię­cio­let­nich córek. Mando i Jerry oglą­dali ten serial wraz z nimi, po czym przy­go­to­wali dwa nie­za­leżne nagra­nia, w któ­rych opo­wia­dają o tym jak serial tra­fia do swo­jego tar­getu i jak sami go oce­niają zarówno z punktu widze­nia ojca jak i fana.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.