Moje seriale cz. 07: Sezon 2015/2016

Kon­ty­nu­uję dłu­go­ter­mi­nową serię pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji oma­wiam szó­sty zestaw seria­li, któ­re oglą­da­łem w zakoń­czo­nym sezo­nie i nie sku­piam się już na żad­nej segre­ga­cji gatun­ko­wej. Bez żad­nej myśli prze­wod­niej, zupeł­nie losowo.

  • Super­na­tu­ral, sezon 11
  • The Expan­se, sezon 1
  • Bet­ter Call Saul, sezon 2

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • I ja dru­gi sezon BCS oglą­da­łem na bie­żą­co na Net­fli­xie, przy­naj­mniej chwi­lo­wo, bo korzy­sta­jąc z bez­płat­ne­go mie­sią­ca testo­we­go, dalej nie prze­dłu­ża­łem, ostat­nio mam nie­wie­le cza­su na fil­my i seria­le, a czte­ry dychy pie­cho­tą nie cho­dzą 😉 W każ­dym razie zga­dzam się z nie­mal każ­dym zda­niem – to świet­ny serial jest. I aktor­sko i sce­na­riu­szem. Finał okej, pod­bi­ja ape­tyt na sezon trzeci. 

    • Man­do­us

      No bo Net­flix dla jed­nej oso­by to jest jed­nak dość dro­ga zaba­wa. My mamy pakiet 4-oso­bo­wy to wycho­dzi ok. 13 zł mie­sięcz­nie. Ostat­nio też pra­wie nic na Net­fli­xie nie oglą­dam ale przy takiej cenie nie rezy­gnu­ję sko­ro za kil­ka dni Nar­cos a chwi­le potem Luke Cage. Gdy­bym miał opła­cać sam to zosta­wił­bym ewen­tu­al­nie na takie wła­śnie napa­ko­wa­ne miesiące.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607190 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996