Moje seriale cz. 06: Sezon 2015/2016

Kon­ty­nu­uję dłu­go­ter­mi­nową serię pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji oma­wiam pia­ty zestaw seria­li, któ­re oglą­da­łem w zakoń­czo­nym sezo­nie i nie sku­piam się już na żad­nej segre­ga­cji gatun­ko­wej. Bez żad­nej myśli prze­wod­niej, zupeł­nie losowo.

 • Nar­cos, sezon 1
 • Hero­es Reborn, sezon 1
 • The Shan­na­ra Chro­nic­les, sezon 1
 • Har­lan Coben’s The Five, sezon 1

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • michax

  Z Nar­cos ja mam pro­blem. Pomi­mo fak­tu, że uwiel­biam histo­rie opar­te na fak­tach, o gang­ste­rach, mafio­zach, ale nie wcią­gnął mnie zupeł­nie. W sumie nie wiem cze­mu bo powi­nien. Z podob­nych kli­ma­tów o gang­ste­rach i gdzie nie ma ani jed­nej posta­ci co moż­na polu­bić to już zde­cy­do­wa­nie bar­dziej przy­padł mi do gustu serial Gomor­ra . Jed­ną z wad seria­lu jest wła­śnie opo­wia­da­nie przez agen­ta tego co widać na ekra­nie a tego ja nie cier­pię przez co cza­sa­mi czu­łem się jak­bym oglą­dał pro­gra­my histo­rycz­ne Woło­szań­skie­go (tak na mar­gi­ne­sie któ­re lubię) i jak mnie pamięć nie myli prze­ska­ki­wa­li cza­sa­mi o lata w sezo­nie, jak­by chcie­li jak naj­wię­cej mate­ria­łu upchać do seria­lu. Z takich histo­rii opar­tych na fak­tach o wie­le bar­dziej przy­padł mi do gustu serial Ame­ri­can Cri­me Sto­ry w sezo­nie 2015/2016 – oglą­da­łeś? Słusz­nie zachwa­la­ny. A mnie po pro­stu bra­ku­je thril­le­rów prawniczych/sądowych, takich fil­mów jak Ludzie hono­ru czy adap­ta­cji powie­ści Gri­sha­ma (a w latach 90 to co rok film wg jego powie­ści był w kinach, jak np. Fir­ma) i w tym przy­pad­ku dosta­łem 10godzinną pierw­szo­rzęd­ną rozrywkę.

  Z Kro­ni­ka­mi Shan­na­ry cie­ka­wa spra­wa, bo jara­łem się seria­lem od momen­tu jak widzia­łem tra­iler, poza tym oglą­da­łem serial poprzed­ni twór­ców Kro­nik czy­li Sma­lvil­le do same­go koń­ca i podo­bał mi się.Ale głów­nym powo­dem że jara­łem się jest po pro­stu to, ze uwiel­biam każ­dą odmia­nę fan­ta­sy i to w wer­sji bar­dziej dla doro­słych jak Gra o Tron (w sumie możesz oglą­dać serial bo czym dalej to coraz mniej fabu­ła przy­po­mi­na histo­rię z ksią­żek a w naj­now­szej serii prze­go­ni­li wyda­rze­nia z kolej­nych tomów i serial za 2 lata się skoń­czy naj­praw­do­po­dob­niej), ale też lubię fan­ta­sy w wer­sji dla młodzieży/dzieci jak np. Nie­koń­czą­cą się opo­wieść uwiel­biam, cały cykl z Panem Klek­sem (w sumie to fan­ta­sy, zwłasz­cza Podró­że) czy takie fil­my jak Legend Scot­ta, Wil­low czy np. Ciem­ny krysz­tał w reży­se­rii twór­cy Mup­pe­tów. Uwiel­biam też Wład­ce Pier­ście­ni, zwłasz­cza wer­sje roz­sze­rzo­ne. Jedy­nie Wiedź­mi­na seria­lo­we­go i fil­mo­we­go nie tra­wię, ale podo­bał mi się nawet War­craft z tego roku mimo fak­tu, że nie gra­łem w gry, nie znam tego świa­ta i mimo tego, że więk­szość po fil­mie jedzie i w sumie nie dzi­wię się, bo ma film spo­ro wad, ale i tak go lubię. 

  Oprócz tego że bra­ku­je mi róż­nych odmian fan­ta­sy (ile moż­na oglą­dać fil­my co wymieniłem?)to kolej­nym powo­dem przez któ­ry ten serial był dla mnie obo­wiąz­ko­wą pozy­cją był fakt, że krę­co­ny w Nowej Zelan­dii. A od cza­su jak Jack­son zare­kla­mo­wał swo­ją ojczy­znę we WP to po pro­stu zako­cha­łem się w tym kra­ju i oglą­dam każ­dy film nie tyl­ko Jack­so­na, któ­ry był krę­co­ny w tym kra­ju. Jeśli będę boga­ty kie­dyś mam nadzie­ję się wybrać na wyciecz­kę do Nowej Zelan­dii. A oglą­da­jąc tra­iler Kro­nik Nowa Zelan­dia wyglą­da­ła w nim bajecz­nie. No i brat pole­cał mi serial że wart uwa­gi do pew­ne­go momen­tu, bo podob­no czym dalej to wła­śnie wąt­ki roman­so­we wycho­dzą podob­no na plan pierw­szy i zamie­nia się to jak okre­ślił tro­chę w Bever­ly Hills 90210 w kli­ma­tach fan­ta­sy czy­li roman­se zdo­mi­no­wa­ły serial. No i od tej pory Kro­ni­ki z jed­nej z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych pro­duk­cji spa­dły u mnie na sam koniec listy seria­li do obej­rze­nia, cią­gle go przekładam.

  • Man­do­us

   ACS nie oglą­da­łem. „Gomor­rę” zaczą­łem. Obej­rza­łem pierw­szy odci­nek i bar­dzo mi się podo­bał i już daw­no mia­łem nad­ro­bić całość ale póki co nie ruszy­łem dalej. Ale na bank będę oglą­dał. „Sma­lvil­le” nie oglą­da­łem nigdy. A w tema­cie „Gry o Tron” nie tyle cho­dzi­ło mi o spo­ile­ry co wła­snie o fakt, że te histo­rie się róż­nią. Jeśli cho­dzi o książ­ki to został mi ostat­ni tom i już teraz tyle zapo­mnia­łem z tego cyklu, że nie wiem czy w ogó­le się za nie­go zabio­rę ale jak byłem w cią­gu czy­tel­ni­czym to wła­snie dla­te­go prze­sta­łem oglą­dać, że mi się te dwie histo­rie mie­sza­ły i gubi­łem się co było w książ­kach a co w seria­lu. A że książ­ki podo­ba­ły mi się bar­dziej to stwier­dzi­łem, że naj­pierw prze­czy­tam a potem bio­rę się za serial. Przy ówcze­snym tem­pie czy­ta­nia myśla­łem, że z ostat­nim tomem wyro­bie się na dłu­go przed pią­tym sezo­nem a wyszło tak, że prze­le­ciał szó­sty a ja książ­ki nie ruszy­łem. Co do kro­nik to trze­ba się nasta­wić na mło­dzie­żo­wość. To jest w koń­cu MTV i to z zało­że­nia jest mło­dzie­żów­ka. Taki „Krzyk” jest niby hor­ro­rem a też zajeż­dża 90210, przy czym jed­nak deli­kat­niej. W Kro­ni­kach te mło­dzie­żo­we dra­ma­ty miło­sne są bar­dziej wyeks­po­no­wa­ne plus sami boha­te­ro­wie mło­dzi, pięk­ni, zako­cha­ni. Świat wyglą­da prze­cu­dow­nie i jest roz­mach ale tak jak mówię w pod­ca­ście osta­tecz­nie tro­chę za bar­dzo jest to zmi­ni­ma­li­zo­wa­ne. Wszę­dzie docho­dzi­my w 5 minut a jak mamy wiel­ką bitwę to jak­by się kil­ku dre­sów na osie­dlu lało. Ale tak czy siak mnie się podobało 🙂

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607462 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996